С близо 100 млн. лв. са се увеличили необслужваните задължения по договори за финансов лизинг през последното тримесечие на 2009 г., показват данните на БНБ за сектора.

Към края на годината обемът им вече възлиза на 786.5 млн. лв. и нараства с 14.3% спрямо предходното тримесечие, а на годишна база ръстът на проблемните вземания е с 314.5%.

Отчетеното от статистиката увеличаване на необслужваните вземания по лизингови договори следва прогнозите на представителите на сектора, които очакваха пикът на просрочията да бъде през последното тримесечие на 2009 г. и първото на 2010 г. В края на изминалата година делът им спрямо общия обем на предоставените под формата на финансов лизинг средства достига 16.1%. За сравнение - година по-рано необслужвани бяха само 1.7% от вземанията в сектора. Спрямо общия обем на лизинговото финансиране пък просрочени са 15.8% от вземанията при 1.6% към края на 2008 г.

Същевременно общият портфейл на лизинговите дружества продължи започналата в началото на 2009 г. тенденция към свиване. Така за 12 месеца вземанията по лизингови договори на компаниите от сектора намаляха с 14.6% до 4.975 млрд. лв. Само за последното тримесечие свиването на портфейла е с 6.9%, или с 365.7 млн. лв.

Според статистическите данни размерът на сключените през четвъртото тримесечие нови договори за финансов лизинг е 238.7 млн. лв., което е със 73.6% по-малко в сравнение със същия период на 2008 г. Спрямо края на третото тримесечие обаче е регистрирано увеличаване с 13.2%.

Ръстът се дължи на повишаването на договореното финансиране за покупка на машини, съоръжения и индустриално оборудване (с 21.75% на тримесечна база), на компютри и друго електронно оборудване (с 38.7%), както и на активи в графата "други" (с 67.3%). При оперативния лизинг отчетеното изменение спрямо края на 2008 г. е спад с 36.8%. На тримесечна база обаче обемът на предоставеното финансиране е нараснал със 126.5% до 14.6 млн. лв.