Кандидатстващите и длъжниците на кредити се сблъскват с множество проблеми, посочват от Асоциация „Активни потребители“.  Нови правила ще бъдат въведени с проекта на Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити (ЗЛОККК), по който до 13 март всеки може да даде становището си. С него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2021/2167 относно лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС (Директива (ЕС) 2021/2167/. Основната цел на Директивата е хармонизация на мерките и правилата за разрешаване на проблема с високите равнища на необслужвани кредити и предотвратяването на тяхното бъдещо натрупване.
 
Какво да очакваме
 
Законопроектът съдържа три основни групи мерки:
 

1. Мерки за развитие на вторичния пазар на необслужвани кредити и въвеждане на лицензионен правен режим за лицата, извършващи дейност по обслужване на кредити.
 
2. Мерки за допълване и усъвършенстване на съществуващия нормативен режим за купувачите на кредити.
 
3. Мерки за адаптиране на съществуващата нормативна рамка в Закона за потребителския кредит ЗПК и ЗКНИП с изискванията на Директива (ЕС) 2021/2167, както и разширяване на компетенциите на Комисията за защита на потребителите.

Нови правила за необслужваните кредити въвеждат промени в Закона за потребителския кредит (ЗПК) и в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП). Кредитната институция ще е длъжна да предоставя на потребителя своевременно и преди всяка промяна на условията на договора за кредит – ясен и изчерпателен списък на всички такива промени, на график за тяхното въвеждане и необходимите подробности, включително наименованието и адреса на националния орган, пред когото потребителят може да подаде жалба.

В действащото национално законодателство не е предвиден правен режим за осъществяване на дейността по обслужване на кредити, което създава предпоставки задълженията на всеки гражданин да бъдат събирани практически от всеки субект у нас, без възможност за институционален контрол от страна на държавата. Тази липса на законова регламентация поражда сериозни рискове от накърняване на основни права и законни интереси на потребителите чрез различни способи, включително „търсене“ на вземания с изтекла давност и произтичащи от неравноправни клаузи или приложени нелоялни търговски практики.

istock
istock

С предложените законодателни изменения кредиторите се задължават да прилагат мерки за преструктуриране в разумни граници, преди да открият процедура по реализиране на обезпечението.

При избора на конкретни мерки, кредиторите трябва да вземат предвид индивидуалните обстоятелства на потребителя, неговите интереси и права и възможността му да погаси кредита, включително когато договорът за кредит е обезпечен с жилищен недвижим имот, който е основното жилище на потребителя.

Крият ли информация банките за кредитите, които отпускат

Мерките за преструктуриране могат да съдържат определени отстъпки за потребителя, като например пълно или частично рефинансиране на договор за кредит или промяна на съществуващите в него условия, включително, наред с другото, удължаване на срока му, промяна на вида на договора за кредит, отсрочване на плащането на цялата погасителна вноска или на част от нея за определен период, промяна на лихвения процент, предложение за гратисен период, частични плащания, конвертиране на валутата, частично опрощаване и консолидиране на дълга.

Законопроектът предвижда лицензионен режим за извършването на дейността по обслужване на вземания по необслужвани банкови кредит. С него се въвеждат минималните общоевропейски стандарти и изисквания към дейността, гарантиращи ефективното управление от страна на купувачите, които нямат опит в обслужването на кредити или не са запознати с националните специфики на съответния местен пазар.

istock
istock

По този начин широк кръг международни компании за управление на активи, инвестиционни фондове и други, ще могат да навлязат на българския пазар на необслужвани кредити и да допринесат значително за намаляване на рисковете от натрупване на голям брой необслужвани кредити в балансите на банките, при наличието на установени предпазни механизми за гарантиране правата на кредитополучателите. В законопроекта е въведена правна възможност за физически и юридически лица, действащи в рамките на своята търговска дейност, да придобиват такива вземания.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase