Лизингът е договор за временно ползване на даден актив срещу заплащане на възнаграждение (лизингови вноски). Лицето, което предоставя притежавания от него актив, се нарича лизингодател (това може да бъде и специално лизингово дружество). А придобиващият правото за ползване се нарича лизингополучател.

Лизингът често се бърка с продажбата на изплащане, но между тях има съществена разлика. При покупка на изплащане купувачът придобива вещта след плащането на всички вноски. Този тип договор се сключва най-често при закупуването на битова техника. Докато при лизинговия договор, например за автомобил, не е задължително да има прехвърляне на собствеността.

Колко нови коли си купиха българите

В България съществуват два вида лизинг – финансов и оперативен. Условията на договорите за двата са подобни, но между тях има и някои съществени разлики. Първата основна разлика е, че при финансовия лизинг, освен лизингодател и лизингополучател, участва и трето лице. Това е доставчикът на вещта, обект на лизинга. Втората е, че при финансовия лизинг рискът от погиването на вещта се носи от лизингополучателя.

istock
istock

Финансов лизинг

Финансовият лизинг е по-популярният тип лизинг, който се използва за закупуването на МПС от доставчика или лизингово дружество. Той е подходящ, когато лизингополучателят иска да стане собственик на автомобила.

Тъй като целта е придобиване на вещта, договорът е дългосрочен или няма горна граница, не се предвижда възможност за отказ, а срокът на договора покрива по-голямата част от полезния живот на вещта.

Често лизингополучателят плаща първоначална вноска, а остатъкът от цената, плюс лихва за разсроченото плащане, изплаща на месечни лизингови вноски. Така в края на срока се постига пълно изплащане на цялата стойност на автомобила.

След плащането на последната вноска собствеността се прехвърля на лизингополучателя. Дотогава лизингодателят е собственик на актива и при неплащане може да си върне вещта (която служи като обезпечение). Клиентът от своя страна поема всички разходи, свързани с автомобила, като застраховка, данъци, такси и други. Освен това носи риска от повреждане/ погиване на вещта.

istock
istock

Оперативен лизинг

При оперативния лизинг се предвижда единствено ползване на вещта, затова отношенията са подобни на договор за наем. Този тип лизинг се използва при по-скъпи и по-специализирани стоки, например луксозни автомобили, и е по-популярен на Запад.

ЕК иска да забрани традиционните коли след 14 години

В този случай клиентът иска да ползва вещта за период от време, но няма за цел да я купи. Може след изтичане на договора, например да върне автомобила и да вземе по-нов модел от същата марка или да избере друга марка. Затова договорът е краткосрочен, предвижда възможност за отказ, а срокът е по-кратък от срока за ползване на вещта (под 5 години).

Лизингодателят е собственик на вещта и е длъжен да покрива разноските по вещта, освен текущите такива. Същият носи риска от повреждане/ погиване на вещта. Лизингополучателят на свой ред плаща вноски за ползване на вещта – наем, плюс малка част от цената, която да покрие амортизацията. Също така отговаря финансово за текущите разходи, като услуги, свързани с ремонт и поддръжка.

В края на лизинговия период клиентът има правото да заплати остатъка от цената и да стане собственик на вещта или да откаже да придобие вещта. Трети вариант е да върне вещта и да поиска платената част от цената да послужи като първоначална вноска за взимането на друга вещ от същия собственик, например по-нов или по-скъп автомобил.

Рискове, произтичащи от лизинга на МПС

Ако сте придобили автомобил на лизинг и той бъде откраднат, вие ще трябва да продължите да заплащате лизингови вноски на лизингодателя. Противозаконното отнемане на МПС не води до прекратяване на договора – това гласи постановление на Върховния касационен съд (ВКС) от края на 2019 г.

istock
istock

До това решение се стига след спор през 2009 г., когато лизингово дружество сключва договор за лизинг на автомобил с друго дружество – лизингополучател. Само няколко дни след сключването му обаче колата е открадната. В резултат на това лизингополучателят решава да спре да плаща вноските си, а лизинговата компания завежда дело за всички дължими по договора вноски. И в крайна сметка го печели.

Не оставайте с грешното впечатление, че договорът за лизинг представлява огромна опасност за вашето финансово бъдеще. Кодексът на застраховане от 2016 г. предвижда решение в подобни ситуации, когато за лизинговия автомобил има сключена застраховка „Каско на МПС“ с включена кражба.

При кражба лизингодателят получава застрахователно обезщетение. Това законово разрешение е логично при оперативния лизинг, но при финансовия е крайно несправедливо, защото по този начин лизингодателят се обогатява неоснователно.

Ръст на продажбите на нови автомобили у нас и ЕС

Това се случва поради факта, че лизингодателят е получавал редовно лизинговите вноски, а едновременно с това получава и второ плащане за една и съща вещ чрез застрахователното обезщетение. А при оперативния лизинг придобиването на собствеността след изтичане на договора е опция и лизингополучателят просто заменя автомобила с нов, чиято лизингова (наемна) вноска, продължава да плаща.

Именно на този факт е особено важно да обърнете внимание преди да вземете решение за сключване на договор за лизинг на автомобил.

istock
istock

Вие трябва да сте наясно с всички клаузи на договора за лизинг и общите условия към тях, защото обикновено там се съдържат всички условия и права и задължения на страните. Освен това трябва и да следите и за това при какви условия може да се променя лихвения процент начислен върху главницата.

Най-същественият проблем е, че обикновено при взимането на кола на лизинг в договора е уговорено, че при забавяне на плащането на вноска или при неплащането на няколко вноски лизингодателят има право да развали договора, да вземе автомобила, а вие сте задължени да платите останалите вноски по договора като неустойка.

Как да спасим от кражба катализатора на колата си

В практиката си ВКС приема, че „Уговорка в договор за финансов лизинг, че при предсрочно прекратяване на договора по вина на лизингополучателя, последният има задължение да заплати лизинговите вноски за периода от прекратяването (развалянето) до края на срока на договора има характер на неустойка за вредите от развалянето, като неустоечната клауза е нищожна, поради противоречието ѝ с добрите нрави.“

Също така следва да имате предвид, че масово лизинговите компании изискват лизингополучателят да им издаде запис на заповед като обезпечение за задължението за плащане на вноските. Целта е, че притежавайки запис на заповед, те могат да поискат издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, за която вие разбирате, едва като получите покана за доброволно изпълнение от ЧСИ.

istock
istock

Затова е важно да знаете, че след получаване на поканата имате едномесечен срок да възразите срещу издадената заповед за незабавно изпълнение, в противен случай губите възможността си да го направите по-късно.

Как да махнем изоставен автомобил, заемащ паркомясто пред блока

Когато има неизпълнение на договора за лизинг от лизингополучателя, лизингодателят има две възможности. Едната е да развали договора, като лизингополучателят му върне автомобила и евeнтуално да търси обезщетение за вреди от неизпълнението. Другата е да иска реално изпълнение, тоест да ви осъди и да събере по принудителен ред оставащите вноски по лизинговия договор, но в този случай вие оставате ползвател на автомобила.

Едновременно прекратяване на договора и претенция за реално изпълнение по него е неоснователно.

Ако се случи нещо непредвидено и вече нямате възможност да плащате вноските по лизинга, трябва да знаете няколко неща. Първото е, че дължите връщане на автомобила. Второто е, трябва да платите вноските, начислени до деня на разваляне на договора, както и обезщетение. Третото е, че не дължите оставащите вноски до края на срока на договора.

Следвайте тези правила, за да избегнете проблеми

Старайте се да погасявате месечните си вноски навреме – действията по събиране на задълженията и изземането на автомобила могат да ви струват скъпо.

Обикновено не е добра идея да прекратявате договора за лизинг, преди да е изтекъл периодът на погасяване, тъй като направените до този момент плащания няма да бъдат признати и може да нямате опция да откупите колата. Затова прегледате внимателно условията и планирайте добре вноските.

Лизинговите компании по принцип изискват сключването на задължителна застраховка каско на автомобила. Обикновено каското за нови автомобили струва няколко процента от стойността на автомобила годишно и може да се окаже, че ще платите двойно повече за него, отколкото сте спестили от привидно ниските лихви по лизинга. Затова се възползвайте от правото си да изберете застраховател на база на най-добрата цена на застраховката и покритието ѝ.

Доверявайте се само на проверени лизингови компании. Добра идея е да посетите страницата на Българската асоциация за лизинг (БАЛ) – сдружение с нестопанска цел на лизинговите дружества в България. Тя има етичен кодекс и поддържа списък със своите членове на сайта си.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg