Понятията „трудов стаж“ и „професионален опит“ са често използвани в практиката, защото са от решаващо значение в трудовия ни живот. Голяма част от гражданите не правят разлика между двете понятия, въпреки че те са съвсем различни по значение.

Каква е разликата между „трудов стаж“ и „професионален опит“ отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Заплаща ли се „клас“ при втори трудов договор

Трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението.

istock
istock

В допълнение е необходимо да се имат предвид и разпоредбите на закона, регламентиращи случаите:

- при които времето по трудово правоотношение се признава за трудов стаж, без работникът или служителят да е работил;

Как може да си купите осигурителен стаж за пенсия

- признаване на трудов стаж при недействително трудово правоотношение;

- при които времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, се признава за трудов стаж.

Трудовият стаж е юридически факт, с настъпването на който възникват определени права на работника или служителя, напр. правото на ползване на платен годишен отпуск, на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест, обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, т.е. с този вид стаж е свързано придобиването и упражняването на определени права по трудовото законодателство.

istock
istock

Придобиването на професионален опит е постоянен процес на повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя в процеса на труда при изпълнение на възложената работа, учейки се в нея и чрез нея, и като натрупва по този начин нови професионални знания и практически умения.

Как може да се докаже трудов стаж, ако липсват данни в НОИ

„Придобитият опит“ се състои в придобиване на нови знания, умения, сръчности, рефлекси, с които изпълнението на работата става по-сигурно, по-качествено, като тези нови знания и умения допринасят по-голяма резултатност и полза на работодателя.

Чрез придобития опит се повишава качеството на предоставената работна сила от работника или служителя на разположение на работодателя за ползването й при полагането на труда. С неговото придобиване се изпълнява и призивът на Европейския съюз „обучение през целия живот.“

Справка:

чл. 352, чл. 353 и чл. 354 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg