Кодексът на труда е създал възможността работодателите да сключват трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Тези норма създадена с оглед необходимостта от регламентиране този вид работа, възложена от регистриран земеделски стопанин, чрез сключване на трудови договори за един ден.

Към работодателите, които имат право да наемат лица по този ред, са включени и регистрираните тютюнопроизводители. Работата, която може да се възлага, е за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от тютюн. Освен за работа с нормална продължителност на работното време за деня до 8 часа страните може да уговарят работа за 4 или 6 часа дневно.

Заплаща ли се времето на физиологичните почивки на работа

Какви са особеностите при осигуряването при работа на еднодневен трудов договор за извършването на за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, отговаря Тодор Капитанов.

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден, като това време не се признава за трудов стаж. Нормалната продължителност на работното време е 8 часа, като страните по трудовия договор могат да уговарят работа и за половината от нея.

istock
istock

Работниците, които полагат труд по този ред подлежат на задължително осигуряване при условия на закона. Те подлежат на осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест, т. е. за тази категория лица осигурителните вноски се внасят във фонд „Пенсии“ и фонд „Трудова злополука и професионална болест“.

Осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ е изцяло за сметка на осигурителите, като размерът зависи от основната икономическа дейност на осигурителя.

Как и къде отиват парите ни от осигуровки

Доходът, върху който се дължат осигурителните вноски за работниците не може да бъде по-нисък от определения минимален осигурителен доход в страната, който се изчислява пропорционално на месечния осигурителен доход. Когато работникът е нает на 4-часов работен ден, минималният осигурителен доход се определя пропорционално на отработените часове.

Сроковете, в които трябва да се внасят осигурителните вноски за работещи на еднодневни трудови договори се различават от общия принцип. Докато за всички останали работници и служители осигурителните вноски се дължат до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят вноските, за работещите на еднодневен трудов договор е създадена специална ред за това. Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване тези лицата се внасят авансово върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход.

istock
istock

Това означава, че в случая осигурителните вноски са дължими преди действителното полагане на трудова дейност от работниците. Това е изключението от правилото.

Фермери наемат хора без договор

Авансовото внасяне на осигурителните вноски се извършва преди регистрацията на образците на трудови договори в Инспекцията по труда, тъй като за извършването й работодателят представя платежни документи за внесените вноски.
 

Справка:

с чл. 114а от Кодекса на труда

чл. 4, ал 10 от Кодекса за социално осигуряване

чл. 7, ал. 13 от Кодекса за социално осигуряване

чл. 9, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване