В закона е предвидено задължението на работодателят в установените срокове да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа. Също така е установена периодичността на изплащане на трудовото възнаграждение. То следва да се изплаща авансово и окончателно всеки месец на два пъти. Законът позволява и договаряне между страните и на друга периодичност.

Какви са правата ни, ако работодателят не изплаща в срок работната заплата, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Може ли да се повиши заплатата ни по време на отпуска

Когато работодателят не е изпълнил задължението си да изплати цялото трудово възнаграждение в уговорения срок, той изпада в забава. В този случай работникът или служителят може да подаде искова молба пред съответния съд по реда на Гражданския процесуален кодекс. Производството по трудови дела е безплатно за работниците и служителите, т.е. те не плащат такси и разноски. Срокът за предявяване на исковата молба е три години от деня, в който самото възнаграждение е трябвало да се изплати според уговореното в трудовия договор.

istock
istock

Кодексът на труда предоставя възможност на работника или служителя, на който не е изплатено трудовото възнаграждение, да потърси съдействие на контролните органи (Инспекция по труда), вместо да иска съответното изпълнение на задължението на работодателя по съдебен ред.

Законът чл. 404, ал. 1, т. 8 КТ дава правото на инспекцията по труда да дава задължителни предписания на работодателите за отстраняване на нарушение, свързано с начисляване във ведомостите за заплати на сума, по-малка от сумата, която работодателят е изплатил на работника или служителя за извършената от него работа.

Заплащане при изпълнение на обществени и други задължения

При неизпълнение на предписанието от Инспекцията по труда е регламентирана и допълнителна облекчена процедура, която да гарантира на работника или служителя изплащането на възнаграждението му. По искане на работника или служителя Инспекцията по труда може да предостави копие от влязло в сила предписание за изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения.

Допълнителна възможност за закрила на работниците и служителите, на които работодателят не изплаща трудовите възнаграждения, е правомощието на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да инициира откриването на производство по несъстоятелност при изискуеми и неизпълнени за повече от два месеца задължения за трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите.

Бавят ви заплатата - може да напуснете без предизвестие

В случай че съдът постанови съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност, за работника или служителя възниква правото на гарантирано вземане, което може да бъде търсено по реда и в сроковете, предвидени в закона.

Справка:

чл. 128, т. 2 от Кодекса на труда

чл. 270, ал. 2 от Кодекса на труда

чл. 404, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg