Неблагоприятната икономическа ситуация в България, предизвикана от високите цени на горивата, електрическата енергия, ковид обстановката и високата инфлация, принуждава все повече фирми да изпадат в несъстоятелност или стартират процес по ликвидация.

В такива ситуации за работодателите е неизбежно да пристъпват към съкращения на работници и служители. Имат ли право съкратените да получат неизплатените им възнаграждения и обезщетения и къде могат да ги потърсят, отговаря Тодор Капитанов - създателят на Mywork.bg.

Разпределяне на средствата за работна заплата в предприятията

Редът за отпускане и изплащане на гарантираните вземания е регламентиран в закона.  Правото на гарантирано вземане се упражнява чрез заявление по образец. Този документ следва да бъде подаден от работника или служителя до териториалното поделение на Националния осигурителен институт по седалището на работодателя.

Срокът за това е тримесечен от датата на вписване на решението за откриване на производство по несъстоятелност, за постановяване на прекратяване дейността на предприятието или обявяване на длъжника в несъстоятелност, както и спиране на производството поради недостатъчност на имуществото за покриване на разноските по производството. За начален срок може да бъде и датата на информиране на работниците и служителите от българския работодател за обстоятелството, че е открито производство по несъстоятелност по реда на законодателството на другата държава.

istock
istock

При прието заявление-декларация с нередовни или липсващи документи Териториално поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) уведомява лицето в 3-дневен срок и му дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите. Ако в 7-дневен срок от уведомяването нередностите не бъдат отстранени, ТП на НОИ прави съответната преценка въз основа на наличните документи.

Териториалното поделение на НОИ разглежда подаденото заявление-декларация и приложените към него документи и въз основа на направената преценка изготвя проект на разпореждане за изплащане или за отказ за изплащане на гарантирани вземания.
Документите се изпращат на директора на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” в 14-дневен срок от получаването на заявлението-декларация.

Колко пари ни дължат, ако фирмата фалира


Гарантираните вземания се изплащат или се отказват с разпореждане на директора на фонда. Разпореждането се издава в едномесечен срок от подаване на заявлението-декларация и се изпраща на съответното ТП на НОИ и на правоимащия работник или служител в 3-дневен срок от издаването му.

istock
istock

В разпореждането за изплащане на гарантираните вземания се посочват:

- размерът на начислените, но неизплатени брутни трудови възнаграждения, и периодите, за които се отнасят;
- видовете и размерът на начислените, но неизплатени парични обезщетения, и периодите, за които те се отнасят;
- ограниченият размер на гарантираното вземане, ако има такъв;
- размерът на данъка върху доходите и запорите.

Какво да направим, ако не са ни внасяли осигуровките


Гарантираните вземания се изплащат от ТП на НОИ по банков път, по декларираните от лицата лични банкови сметки.

В 3-дневен срок от издаване на разпореждането за изплащане на гарантираните вземания директорът на фонда превежда дължимите суми за изплащане на гарантираните вземания на съответното ТП на НОИ.

Справка:
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg