Работната заплата е паричното трудово възнаграждение или сумата, която работодателят предоставя на работниците и служителите за възмездяване на труда, който са положили при изпълнение на възложената им работа.

Кои са законовите изисквания, които всеки работодател е длъжен да съобразява при определяне на равнището на заплащане на отделните длъжности, отговаря Тодор Капитанов - създателят на Mywork.bg.

Всеки работодател в България е длъжен при определяне на равнището на заплатата да се съобразява със законовите изисквания в страната. Тези законови изисквания регулират минималните равнища на заплащане, което означава, че ако някой работодател заплаща под тях, то той извършва закононарушение и работещите от своя страна имат право да изискват актуализиране на заплатите си със задна дата. Пример за това е равнището на минимална работна заплата в България. Когато тя се повиши, всички длъжности, който получават минимална работна заплата, следва веднага да се актуализират съгласно повишаването на равнището от денят, в който минималната работна заплата влезне в сила с постановление или друг нормативен документ.

Какво представляват вътрешните правила за работна заплата


Нека също отбележим, че тези минимални изисквания важат единствено за работните отношения, в които се работи на трудов, а не на граждански договор.

istock
istock

Чрез законови механизми, държавата са намесва пряко или косвено в определянето на работната заплата, като определяне на минимална работна заплата, допълнителните трудови възнаграждения, средна и основна заплата за дейностите на бюджетна издръжка и др.

Равнището на работната заплата зависи от естеството на работата и по-специално от изискванията на длъжността към образованието и квалификацията, която притежават работещите.  Фактор, който определя нивата на заплащане са и отговорността на изпълняваните трудови задачи и задължения, тежестта на труда, условията на производствената среда.

Разпределяне на средствата за работна заплата в предприятията

Когато се формира работна заплата следва да се има предвид всички фактори, от които зависят нейното равнище и динамика. Тук се има предвид изискванията на нормативните актове в тази област, които определят минималните равнища на заплащане в страната или за определени професии. Също така фактор при формирането на заплата е и задължението за спазване на всички споразумения на правителството с представителните организации на работниците и служителите, и на работодателите за работната заплата, както и споразуменията между представителните синдикалните и работодателски организации, които имат задължителна сила за тях.

Важно е да се отбележи, че ако в дадено предприятие има договорен колективен трудов договор, или се прилага такъв, договорен на национално и браншово ниво, то клаузите, уреждащи заплащането в дадено предприятие или институция, следва да бъдат прилагани за работещите по начин, уговорен в колективния трудов договор. Т.е не могат да се прилагат по-неблагоприятни клаузи за работещите от клаузите в договора, включително и относно минималните нива на заплащане.  

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg