Разрешението за сезонна заетост на гражданите от трети страни обикновено се издава на нискоквалифицирани работници и служители за извършване на работа, която зависи от смяната на сезоните. Какви са особеностите при наемането на чужденците от трети страни, какви задължения имат работодателите и на други въпроси по темата, отговаря Тодор Капитанов.

 „Сезонен работник“ означава гражданин на трета държава, който запазва основното си място на пребиваване в трета държава и пребивава законно и временно на територията на Република България, за да извършва сезонна работа, въз основа на един или повече срочни трудови договори, сключени пряко с работодател, чието седалище е в Република България.

Как могат да работят у нас украинци с български произход

 „Сезонна работа“ е работа, която зависи от смяната на сезоните и е свързана с определено време на годината посредством повтарящо се събитие или поредица от събития, свързани със сезонни условия, при които необходимостта от работна ръка е значително по-голяма, отколкото при обикновени текущи работи.

istock
istock

В закона е предвидено министърът на труда и социалната политика, след консултации в Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност, да утвърждава Списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните. Разрешението за сезонна заетост се издава от Министерството на вътрешните работи. В него се съдържа и предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта решение за разрешаване на достъпа до българския пазар на труда.

Осигуряване при еднодневен трудов договор

Сезонният характер на извършваните дейности определя и периода на разрешението, за който се издава - от 90 дни до 9 месеца в рамките на една календарна година.
За сезонна работа под 90 дни се изисква само регистрация в Агенцията по заетостта, въз основа на декларация, подадена от работодателя. Разрешението може да бъде удължено еднократно в рамките на този срок след решение на органите на Министерството на труда и социалната политика. Продължителността на срока е характерна особеност на този режим, която го отличава от останалите, при които разрешението се издава за срок една и повече години.

Работодателят е задължен да представи на Агенцията по заетостта доказателства, че на сезонния работник ще бъде осигурено подходящо, отговарящо на всички изисквания за безопасност и здраве, жилище до изтичане на срока на договора. Жилището се предоставя от работодателя или се осигурява с неговото съдействие, като за ползването му сезонният работник сключва договор за наем. Наемната цена на жилището следва да бъде съобразена с получаваното от сезонния работник възнаграждение, с качеството на жилището и не се приспада автоматично от възнаграждението на сезонния работник.

istock
istock

Друго специфично задължение за работодателя е, че той следва да покрие за своя сметка транспортните разходи от мястото на произход на сезонния работник до работното му място в Република България и обратно, както и разходите за задължителните здравни застраховки и осигуряване на сезонния работник. Тези разходи не се възстановяват от сезонния работник и не могат да се приспадат от неговото трудово възнаграждение.

Ограничения за достъп до пазара на труда за граждани на трети държави

След изтичане на срока на разрешението сезонният работник може да продължи да работи при същия работодател или да го смени, но след решение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Справка:
чл. 25, чл. 24, ал. 3, чл. 28, чл. 29 от Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
чл. 24к от Закон за чужденците в Република България
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg