Повечето хора не знаят, но има специални законови особености по отношение на полагането на нощен труд.

В тази статия ще откриете отговор и на въпросите колко се заплаща и какво следва да осигури работодателят за работниците, които работят нощем и кой има право да полага нощен труд.

Към настояща дата за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв. Очаква се скоро и законова промяна, с която размерът на заплащането на нощния труд да бъде увеличен.

Колко предлагат за нощен труд от догодина

Съгласно Кодекса на труда в България, нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч., а за работници и служители, ненавършили 16-годишна възраст - от 20,00 ч. до 06,00 ч.

Законът посочва, че работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд.

istock
istock

Нощният труд е забранен за:

1. работници и служители, които не са навършили 18-годишна възраст;

2. бременни работнички и служителки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро;

3. майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;

4. трудоустроени работници и служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи;

5. работници и служители, които продължават образованието си без откъсване от производството освен с тяхно съгласие.

istock
istock

С цел защита на работниците и служителите, законът въвежда особени правила при полагане на нощен труд.

Работници и служители, в редовното работно време, на които се включват най-малко три часа нощен труд, както и работници и служители, които работят на смени, една от които включва най-малко три часа нощен труд, се смятат за работници и служители, които полагат нощен труд.

Ще се увеличи ли заплащането на нощния труд

Работниците и служителите, които полагат нощен труд, се приемат на работа само след предварителен медицински преглед, който е за сметка на работодателя. Работниците и служителите, които полагат нощен труд, подлежат на периодични медицински прегледи.
 
Когато здравен орган установи, че здравословното състояние на работник или служител се е влошило поради полагане на нощен труд, той се премества на подходяща дневна работа или се трудоустроява.

istock
istock

Работодателят, при който работниците и служителите полагат нощен труд, е длъжен при поискване от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" да ѝ предостави информация за техния брой, отработените нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

Справка:
чл. 140, ал. 2 от Кодекса на труда
чл. 140а от Кодекса на труда
чл. 287 от Кодекса на труда
Чл. 261 от Кодекса на труда
Чл. 8 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg