В последните седмици Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ обяви кампания, в която ще пристъпи към проверка на условията на работа към тези, които работят от дома си, познато в публичното пространство като „хоум офис“.

Нека предварително бъде уточнено, че в закона никъде не се говори за „хоум офис“, а за „работа от разстояние“. Това означава, че когато осъществяваме дейност в режим на работа от разстояние, това може да се случва не само от дома ни, а и от всяко друго място.

След като Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ обяви своята кампания, в обществото някак си остана с грешното разбиране, че контролните органи ще проверяват „дали хората работят, докато са в домовете си“.

Всъщност далеч не става въпрос за проверка на самите работеща, а за такава относно това дали работодателите са осигурили работната среда, съгласно законите.

Изоставаме от Румъния по правила за работа от вкъщи

Какви са законовите задължение на работодателите и при какви условия служители от Инспекция по труда могат да посещават помещенията, в които хората работят от разстояние, отговаря Тодор Капитанов от mywork.bg.

istock
istock

Преди всичко е важно да се знае, че всички, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя.

Работодателят е длъжен да гарантира към датата на възникване или изменение на трудовия договор работни места за извършване на работа от разстояние, които отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

Как ще ни проверяват, ако работим от вкъщи 

Също така работодателят носи отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, като той е длъжен да ги информира за изискванията за организация на работата и за безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с нормативните актове, приложимите колективни трудови договори, вътрешните правила на предприятието, политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа и за всички изисквания и правила за организацията на работа и при работата с видеодисплеи. 

istock
istock

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за спазване на политиката на предприятието за организация на работата и за безопасност и здраве при работа, както и на предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд.

Нарушават ли се правата на работещите от вкъщи  

Контролът за правилното прилагане и спазване на изискванията и нормите за здравословни и безопасни условия на труд се осъществява, както следва:
  1. работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, имат право сами да поискат посещение на работното им място със заявление до съответната дирекция "Инспекция по труда":
  2. работодателят и/или негов представител, представителите на синдикалните организации, представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 и контролните органи на инспекцията по труда имат право на достъп до работното място в рамките на уговореното в индивидуалния и/или в колективния трудов договор при задължително предварително уведомяване на работника и служителя, който извършва работа от разстояние, и с негово съгласие.
Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, нямат право да отказват достъп до работното място без основание за това, в рамките на установеното работно време и/или на уговореното в индивидуалния и/или в колективния трудов договор.

Справка:
чл. 107к, ал. 6 КТ
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg