В законите на България са създадени ограничения и специфични процедури, които следва да бъдат спазени както от работниците и служителите, така и от работодателите за предоставяне на право на достъп на чужденците от трети държави до българския пазар на труда. Все пак за някои дейности има създадени облекчения във въпросните процедури. Кои са те и как следва да се прилагат, отговаря Тодор Капитанов.

В закона са уредени изчерпателно случаите, при които гражданин на трета държава може да работи без разрешение за достъп до пазара на труда.

Тези лица са:

1. лицата от корабния екипаж на търговски кораби;

2. с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България и членовете на техните семейства;

Какво е Синя карта на ЕС

3. с предоставено право на убежище или с предоставена международна закрила в Република България по реда на Закона за убежището и бежанците;

istock
istock

4. за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;

5. които са членове на семейство на български граждани;

6. които са членове на семейство на гражданин на държава - членка на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с ЕС имат право на свободно движение;

7. които са акредитирани като членове на чуждестранни дипломатически, консулски и търговски представителства, както и на представителства на международни организации в Република България;

8. официално акредитирани в Република България кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване;

9. лицата, които търсят убежище, международна закрила или временна закрила на територията на Република България);

Ограничения за достъп до пазара на труда за граждани на трети държави

10. търсещи убежище или международна закрила - за трудова дейност, организирана в центровете на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;

istock
istock

11. лицата, на които е наложена принудителна административна мярка експулсиране;

12. които са работници - граждани на трета държава, командировани в Република България от чуждестранния си работодател за срок до три месеца в рамките на 12 месеца. Тези лица могат да изпълняват определени задачи без разрешение за работа, но следва еднократно да се регистрират в Агенцията по заетостта, по ред, който ще бъде определен с правилника за прилагане на закона;

13. които са работници - граждани на трета държава, командировани в Република България от чуждестранния им работодател за срок до 6 месеца в рамките на 12 месеца. Тези лица могат да изпълняват определени задачи, свързани с контрола и координацията по изпълнението на договор за туристически услуги между чуждестранен туроператор и български туроператор или хотелиер без разрешение за работа, но следва еднократно да се регистрират в Агенцията по заетостта по ред, който ще бъде определен с правилника за прилагане на закона.

Какво е вътрешнокорпоративен трансфер на работници и служители

Заетостта на членовете на семейства на лицата с разрешение за дългосрочно пребиваване, членовете на семействата на български граждани или на гражданин на държава - членка на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, както и на лицата, които търсят убежище, международна закрила или временна закрила на територията на Република България и лицата, на които е наложена принудителна административна мярка експулсиране, следва да се декларира по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

Извън изчерпателно посочените случаи, при които не се изисква разрешение, следва да бъдат спазени специфичните процедури за предоставяне на право на достъп на работници и служители от трети държави до българския пазар на труда.
 
Справка:
чл. 9 от Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg