Един от важните въпроси, които някак си остават на втори план в публичното пространство, е как е уреден въпросът с разрешението за достъп до пазара на труда на гражданите от трети страни, които упражняват дейности на свободна практика.

Всъщност всички сме чували за т.нар. свободни професии, които се упражняват от хората без да имат трудов договор. Тези професии са изчерпателно изброени в българското законодателство, като най-популярни сред тях са експерт-счетоводителите, одиторите, адвокатите, нотариусите, частните съдебни изпълнители, преводачите, архитектите, инженерите, дейците на културата, образованието, изкуството и науката, застрахователните агенти и други физически лица.

Кога чужденците имат право на сезонна работа в България


Общото между тези физически лица е, че за да упражняват тази свободна професия, следва едновременно да осъществяват за своя сметка професионална дейности, да не са регистрирани като еднолични търговци и да се самоосигуряват.

Реално „Дейност на свободна практика" е всяка стопанска дейност, осъществявана в лично качество, без ангажимент към работодател с изключение на търговската дейност по законоустановения ред. Какви са особеностите за получаване на разрешение на чужденците от трети страни да упражняват такава дейност в България, отговаря Тодор Капитанов.

istock
istock

Разрешението за извършване на дейност на свободна практика се издава от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта след представяне на подробен план за дейността за срока на разрешението.Този план е обвързващ за гражданина на третата държава, като не се допуска за срока на първоначално издаденото разрешение за извършване на дейност на свободна практика да се прави промяна в предмета на извършваната дейност. Въз основа на разрешението на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, Министерството на вътрешните работи издава разрешение за продължително пребиваване или виза за дългосрочно пребиваване в страната.

Какво е Синя карта на ЕС

Разрешението се издава по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика в 30-дневен срок след изтичане на срока за издаване на писмено решение за достъп до пазара на труда от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

За издаване на разрешението за извършване на дейност на свободна практика, подобно на разрешението за работа, е необходимо гражданинът на третата държава да притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност.
Срокът, за който се издава разрешението е една година, като той може да бъде продължаван.

След получаване на разрешение, гражданите на трета държава се ползват с някои права наравно с българските граждани. Тези права са определени от закона в зависимост от притежаваното разрешение. Такива права например са достъп до информация за обявени свободни работни места, условия на труд, включително по отношение на заплащане, работното време и почивки, прекратяване на трудовото правоотношение, минимална възраст за започване на работа, участие в колективното трудово договаряне, безопасност и здраве при работа и др.

Справка:
чл. 44-49 от Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg