Една от групите чужденци, граждани на трети страни, за които има специални разпоредби в законите за достъпа на до пазара на труда в страната ни, са научните работници, студените и стажантите.

Тези правила са от голямо значение не само за самите лица, но и за работодателите, които искат да ги наемат. Особено важно е тези правила да бъдат познавани от студените и стажантите, защото не са рядкост случаите на злоупотреби с труда им, който не е организиран по правилата. Това създава условия тези лица да бъдат въвлечени в сивата икономика и съответно да не могат да упражняват правата си. Става въпрос както за трудовите, така и за социалните им права.

Доказване на квалификацията на чужденец

Какви са механизмите и условията, при които се наемат чужденци, граждани на трети страни, които са научни работници, студенти и стажанти, отговаря Тодор Капитанов.

В разпоредбите на закона са обхванати две категории лица:

istock
istock

Студентите и стажантите.

Граждани на трети държави, които са студенти в редовна форма на обучение във висше училище в Република България, могат да упражняват краткосрочна заетост след регистрация от работодателя в Агенцията по заетостта. Регистрацията следва да бъде направена в срок до 7 дни от началото на извършване на трудовата дейност, при спазване изискванията за издаване на разрешение за продължително пребиваване.

Продължителността на извършваната работа е ограничена до:

Работа в България на граждани от трети без предварително разрешение

1. 20 часа седмично по време на учебната година; и

2. по време на официално обявените за съответното висше училище ваканции.

Тези изисквания се прилагат и за заетост до 6 месеца в рамките на 12 месеца във връзка с провеждане на учебна практика, непосредствено свързана с предмета на обучението на студентите.

Тези ограничения в продължителността на извършваната работа предполагат сключването на трудови договори за извършване на работа през определени дни в месеца или трудови договори за определено или неопределено време за работа при условията на непълно работно време.

istock
istock

Научните работници.

Граждани на трети държави, които са приети като научни работници за целите на провеждане на научноизследователски проект по споразумение за прием с научноизследователска организация. Те упражняват заетост на територията на Република България без разрешение за работа. Тази категория работници и служители следва да се регистрира в Агенцията по заетостта от приемащата научноизследователска организация.

Разрешение за извършване на дейности на свободна практика на чужденец

Срокът, за който могат да извършват дейност в България, се определя от срока на продължителност на проекта.

Членовете на семейството на гражданин на трета държава - научен работник, имат право да работят по трудово правоотношение и да осъществяват дейност на свободна практика на територията на Република България за срока на пребиваване на научния работник при спазване на изискванията на закона.

Справка:

чл. 36-39 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg