Малко по малко взаимните фондове, известни още като мулти-асет и договорни, стават все по-предпочитана алтернатива на депозитите. С над 30 и дори 40% доходност се отчитат най-печелившите български взаимни фондове през 2021 година. Тези върхови нива се дължат на бума на фондовите борси, както по света, така и у нас.

Взаимните фондове представляват колективна схема на инвестиране на парични средства на много на брой инвеститори. При тях въпросните средства на инвеститорите се обединяват в едно цяло, с цел закупуване на различни ценни книжа – акции, облигации и други финансови инструменти на паричния пазар.

В какво да вложим спестяванията си при инфлация

Срещу всяка предоставена сума даденият инвеститор получава дял от взаимния фонд. По този начин всеки инвеститор на практика притежава част от него, пропорционална на инвестираната парична сума.

istock
istock

Сумата от ценни книжа, които притежава един взаимен фонд, се нарича портфейл. Портфейлите на взаимните фондове се управляват от професионални портфолио мениджъри, които притежават нужния финансов опит, за да извършват мониторинг на пазарите и да инвестират в правилните активи.

Инвеститорите във взаимния фонд реализират своята печалба при нарастване на стойността на дяловете в него. Въпросната стойност нараства, когато се вдига и стойността на ценните книжа в самия портфейл на взаимния фонд. При подобни обстоятелства, ако инвеститорът продаде дяла си, то той има печалба. Всеки взаимен фонд изчислява доходността на дяловете и я публикува в сайта си.

Видове взаимни фондове

- Фондове, инвестиращи на паричните пазари – сравнително нискорискови. По закон те могат да инвестират само в определени висококачествени краткосрочни инвестиции. Все пак трябва да се има предвид, че ниският риск води и до по-ниска доходност;

Личен финансов бюджет – планиране на приходи и разходи

- Фондове, инвестиращи в облигации – имат малко по-висок риск от фондовете, инвестиращи на паричните пазари, тъй като имат за цел малко по-висока възвръщаемост. Въпреки това те инвестират в облигации и остават по-скоро в нискорисковия спектър;

- Фондове, инвестиращи в акции – високорискови, тъй като инвестират в акции, но трябва да отбележим, че има много различни видове акции на компании и рискът може да варира сериозно според това в какви акции инвестира фондът;

istock
istock

- Индексни фондове – пасивно управлявани фондове, които следват представянето на даден борсов индекс;

- Фондове с целева дата – притежават комбинация от акции, облигации и други инвестиции. С течение на времето миксът постепенно се променя според стратегията на фонда. Тези фондове често са предназначени за хора с конкретна дата за пенсиониране;

- Специализирани фондове – следват представянето на определен икономически сектор, индустрия или фондови пазари в даден географски регион.

Предимства на взаимните фондове

- Професионално управление – експертите от управляващото фонда дружество извършват специализирани пазарни анализи, определят кога в кои книжа е най-подходящо да бъдат инвестирани средствата, проследяват развитието на инвестицията;

3 начина да постигнем финансова свобода

- Диверсификация или правилото „не слагай всички яйца в една кошница“ – договорните фондове обикновено инвестират в книжа на различни компании, индустрии, пазари. По този начин се понижава рискът, например в случай на значително понижение на цените на една от компаниите в портфейла. Подобно понижение може да бъде компенсирано от повишаването на цените на други компании;

- Достъпност – цената на един дял на договорен фонд е достъпна за повечето инвеститори;

- Ликвидност – инвеститорите могат да продадат своите дялове обратно във всеки момент. Дружеството, управляващо фонда, е задължено да им ги изкупи по цена, която се определя въз основа на нетната стойност на активите на фонда (с отчитане на присъщи такси и други) – цена на обратно изкупуване;

istock
istock

- Не се плащат данъци върху дохода – доходите (капиталовата печалба) на инвеститорите в български взаимни фондове не се облага с данък. Също така печалбата на взаимни фондове не се облага с корпоративен данък;

Моделът FIRE – финансова независимост и ранно пенсиониране

- Икономии от мащаба – фондът разполага с достатъчно средства да инвестира в множество ценни книжа, като може да ползва отстъпки и да уговаря преференциални комисиони с инвестиционни посредници, което обичайно е невъзможно за малкия инвеститор.

Какви са рисковете

Винаги има опасност стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях да се понижат. Освен това не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възвърнат пълния размер на вложените средства.

По-високата доходност на взаимни фондове обикновено се свързва с притежаването на по-рискови активи. Съответно по-ниската доходност обичайно върви ръка за ръка с по-нискорискови активи.

Какво вече споменахме рискът е диверсифициран. По този начин дори високият риск е намален до известна степен, когато са закупени дялове от кошница, включваща акции и облигации на множество компании в различни сектори и места по света.

istock
istock

Как да инвестираме

Всеки може да инвестира във взаимен фонд, закупувайки определен брой дялове от него. Цените на един дял във всеки фонд се изчисляват според правилата на съответния фонд и се публикуват както на сайта на управляващото дружество, така и на сайта на браншовата асоциация – Българска асоциация на управляващите дружества.

Взаимните фондове безспорно предлагат по-висока доходност за спестяванията от традиционните спестовни форми. Това ги прави подходяща инвестиция за хора, които искат да се възползват от възможностите за доходност от финансовите пазари в дългосрочен план, но нямат време и специализация да управляват самостоятелно индивидуален инвестиционен портфейл.

Взаимните фондове в България се управляват от лицензирани управляващи дружества, които се регулират от надзорен орган – Комисия за финансов надзор.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg