Бизнесът не подкрепя предложението за разширяване на обхвата на определението за „трудови правоотношения“. БСК настоява това предложение да бъде оттеглено, тъй като е несъобразено с редица закони и създава условия за произволно тълкуване, хаос, несигурност и непредвидимост за работодателите. Това се казва в становище на работодателската организация по предлаганите от Министерство на финансите промени в данъчните закони.

Въпросът за скритите трудови договори има своето справедливо и разумно решение в законодателството и съдебната практика, посочват от БСК. Кодексът на труда (КТ) е основният закон, който урежда трудовите правоотношения и нормите му са задължителни за работодателите, работниците, служителите и администрацията. Определението за трудови правоотношения се съдържа в чл. 1 ал. 2 от КТ, който постановява, че „отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения.“ 405а, ал.1 от КТ гласи:

„Когато се установи, че работна сила се предоставя в нарушение на чл. 1, ал. 2, съществуването на трудовото правоотношение се обявява с постановление, издадено от контролните органи на Инспекцията по труда. В тези случаи съществуването на трудовото правоотношение може да се установява с всички доказателствени средства. В постановлението се определя началната дата на възникването на трудовото правоотношение.“

По друга промяна в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) БСК изразява резерви по отношение предложението за данъчно облекчение за регистрирани в НАП фискални бонове и не подкрепя разширяването на обхвата на информацията, предоставяна от платците на доходи, касаеща необлагаемите доходи. „Предоставянето на информация за всички необлагаеми доходи изисква значителна промяна в организация на финансово-счетоводната отчетност, особено за микро- и малките предприятия“, се казва в становището на БСК.

Работодателската организация обаче е против промяната в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), която предвижда получателят по доставка да не заплаща стойността на същата, когато доставчикът не издаде касова бележка.

istock
istock

В същото време БСК подкрепя предложеното удължаване до 30 юни 2024 г. на срока за прилагане на нулева ставка на данъка за доставката на хляб и брашно и настоява за удължаване на срока за прилагане на намалената ставка за секторите хотелиерство и ресторантьорство. Камарата подкрепя създадената възможност ползвателите на СУПТО да генерират и предоставят фискален бон в електронен вид.

Предлагат увеличение на осигуровките по граждански договори

По Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) БСК се въздържа от подкрепа на въвеждането на финансов стимул за лицата, които подадат информация, съдържаща конкретни факти и обстоятелства, които не са били известни на органите по приходите и водят до установяване и събиране на допълнителни задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и лихвите върху тях във връзка с укрити и/или недекларирани облагаеми сделки, доходи, печалби и имущества. Аргументите на БСК са свързани с това, че подобни разпоредби има в редица други нормативни актове и понастоящем приходната администрация разполага с богат инструментариум, който е в състояние да обезпечи ефективен контрол върху събираемостта на данъчните приходи, без да необходима уредба на допълнителни финансови стимули.

istock
istock

По Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) БСК апелира да бъде оттеглено предложението за 100% увеличение на акцизната ставка за „независимите малки пивоварни“ с годишно производство под 200 000 hl бира. Според БСК, предложението противоречи на европейското законодателство и ще има силно негативно въздействие върху всички български производители на пиво, които са със статут на „независими малки пивоварни“.

По Закона за местните данъци и такси (ЗМТД) БСК подкрепя предложеното освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради, получили сертификат с клас на енергопотребление „A“ - за срок от 6 години, както и за сгради с постигнати технически изисквания за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“, по смисъла на Закона за енергийната ефективност - за срок от 10 години.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg