Основният лихвен процент (ОЛП) през февруари 2023 година е 1,82 на сто, като в сравнение с януари се увеличава с 0,40 процентни пункта (пр. п.).

През февруари 2023 г. индексът ЛЕОНИА Плюс се повишава с 0,35 (пр. п.) до 2,17 на сто. Това е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт депозити в левове на междубанковия пазар в България.

Лихвеният процент по свръхрезервите на банките е 0,00 на сто, като спрямо януари остава без промяна, припомня Българската народна банка.

Кредити

Кредити за бизнеса

През февруари 2023 г. средният лихвен процент по кредитите на бизнеса в размер до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0,21 пр. п. до 3,56 на сто, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0,31 пр. п. до 3,30 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени от фирмите в евро, се повишава с 0,19 пр. п. до 4,34 на сто, а по кредитите над 1 млн. евро се понижава с 0,09 пр. п. до 4,04 на сто.

През февруари 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0,10 пр. п. до 2,84 на сто, а по овърдрафта в евро - с 0,32 пр. п. до 4,03 на сто.

Какви лихви ни взимат, когато теглим бърз кредит

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 3,3 на сто (11.5 млн. лв.) до 358,8 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро - с 30,3 на сто (144,5 млн. лв.) до 621,2 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава увеличение със 17,5 на сто (62,7 млн. лв.) до 420,9 млн. лв.

istock
istock

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 8,5 на сто (6,1 млн. лв.) до 78,7 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро се понижава с 13,3 на сто (122,3 млн. лв.) до 795 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава намаление с 19,8 на сто (135.3 млн. лв.) до 547,9 млн. лв.

Кредити за домакинствата

През февруари средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0,56 пр. п. до 8,37 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0,57 пр. п. до 8,88 на сто.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се увеличава с 0,03 пр. п. до 2,65 на сто, а ГПР по тези кредити - с 0,07 пр. п. до 2,89 на сто.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0,30 пр. п. до 3,64 на сто. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица нараства с 0,31 пр. п. до 3,48 на сто.

Овърдрафт, револвиращ кредит или кредитна линия

През февруари 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0,01 пр. п. до 14,44 на сто, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0,05 пр. п. до 20,57 на сто.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове нараства с 9,5 на сто (56.2 млн. лв.) до 647,3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 8,7 на сто (9,5 млн. лв.) до 119,5 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се увеличава с 3,3 на сто (15,6 млн. лв.) до 496,3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране намалява със 7,8 на сто (13,3 млн. лв.) до 156,1 млн. лв.

istock
istock

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове спада с 19,8 на сто (3,5 млн. лв.) до 14,1 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 25 на сто (1,1 млн. лв.) до 3,4 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица намалява с 25,9 на сто (4,1 млн. лв.) до 11,6 млн. лв.

Депозити

Депозити на фирмите

През февруари в сравнение с януари 2023 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове се увеличава с 0,43 пр. п. до 0,89 на сто, а по тези в евро намалява с 0,15 пр. п. до 0,80 на сто.

Какво ще се случи с лихвите у нас

Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро остават на нивата си съответно от 0,01 на сто и 0,02 на сто.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 11,2 на сто (26,2 млн. лв.) до 260,2 млн. лв., а по тези в евро - се вдига с 23,1 на сто (70,2 млн. лв.) до 374.2 млн. лв.

Депозити на домакинствата

През февруари средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0,06 пр. п. до 0,35 на сто, а по тези в евро - с 0,35 пр. п. до 1,22 на сто.

Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро остават на нива от 0,01 на сто. 

Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро, запазват нивата си съответно от 0,11 на сто и 0,16 на сто.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 9,3 на сто (15,2 млн. лв.) до 149,2 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро се повишава с 2,4 на сто (4,1 млн. лв.) до 176 млн. лв. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg