Бързият и банковият кредит си приличат по това, че са основен инструмент за набавяне на финансови средства. Получаването на парите става след проверка и одобрение на кредитоискателя. Дадена сума се отпуска за определен период, след което тя трябва да бъде върната с лихвите, а при забавяне се дължат наказателни лихви. И двата кредита се регулират от държавата и при непокриване следват законови последствия за кредитополучателя. Приликите свършват дотук, а сега се запознайте с разликите.

Бърз кредит

Бързият кредит е известен още като „заем до заплата“, „кредит срещу лична карта“, „малък заем без поръчител“, Често пъти той се оказва спасителна сламка, но ако кредитополучателят не прецени възможностите си, той лесно може да се превърне във воденичен камък, който да утежни финансовото му положение в дългосрочен план.

Потребителският заем обикновено е в размер от няколкостотин до хиляда лева и се отпуска за кратък период от време – най-често от 30 до 90 дни, по-рядко до 2 години. Финансовата услуга у нас се предлага от небанкови финансови институции и се регулира от Закона за потребителски кредит (ЗПК).

Лихвите по кредитите тръгват нагоре

До бърз кредит прибягват хората, които имат спешна нужда от покриване на определени финансови нужди, като непредвидени сметки, здравни услуги, връщане на друг заем, почивка, покупка на стоки, ремонт на жилище или автомобил, поправка на уреди, плащане на застраховки. Независимо за какво дължимата сума бива използвана, тя трябва да се върне в уговорения срок.

istock
istock

За да изберете правилната фирма за бърз кредит, е препоръчително да направите справка за предлаганите услуги и условия на различните компании. Може да се кандидатства онлайн, на място в офис или чрез агент. За допълнителна информация за кредита, параметри на услугата и контакти за връзка проверете сайтовете на фирмите. И не забравяйте да потърсите мнения на (не)доволни потребители във форуми.

Добра идея е да използвате сайтове за сравнение на бързи кредити. Те предлагат актуална информация и опция и за индивидуално сравнение на фирмите. По този начин може да откриете и изгодни промоции и оферти. Най-важното е да се информирате какви са всички такси и лихви, условията при забавено плащане на вноските и останалите дължими суми за ползване на кредита.

Най-популярният начин за кандидатстване за бърз кредит у нас е онлайн. При него се въвежда желаната сума и личните данни в уеб страницата на дадената финансова институция. Необходимите данни за верификация на потребителя обикновено са: три имена, ЕГН, лична карта, финансов статус и телефон и/или имейл за контакт.

Въведените данни се обработват от служител на компанията. Той прави справка за кандидатстващия в Националния осигурителен институт (НОИ), както и в Централния кредитен регистър (ЦКР), където проверява дали лицето има трудов договор, дали си плаща осигуровките и дали има кредитна задлъжнялост.

istock
istock

Справката отнема само няколко минути, след което клиентът получава SMS съобщение, телефонно обаждане или имейл от служител на фирмата за доуточняване на подробностите около кандидатстването. Следва сключване на онлайн договор, който регулира всички условия, както и правата и задълженията на двете страни.

20% от хората няма да могат да обслужват кредитите си

При одобрение кандидатът може да получи желаната сума в рамките на същия ден чрез банков превод, в офис на фирмата, в партньорски клон или от кредитен консултант, който посещава клиента на посочено от него място.

Много от компаниите предлагат алтернатива за клиентите, които нямат достъп до интернет или предпочитат да договорят своите условия лично със служител на фирмата. Кандидатстването може да стане и в офис, по телефон или чрез кредитен консултант. За разлика от онлайн варианта обаче този процес отнема значително повече време.

През 2014 г. за въведени промени в Закона за потребителски кредит, които имат за цел да установят и прекратят лошите практики за прекомерно високи лихви и такси по кредита. Това предпазва потребителите от взимане на трудно издължим бърз кредит и попадане в порочен кръг на задлъжнялост. Основната промяна е поставянето на таван на Годишния процент на разходите (ГПР). Той не бива да надхвърля пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения по кредита.

istock
istock

Банков кредит

За разлика от бързия кредит, при банковия документите се проверяват на няколко нива и обикновено е необходима повече информация. Освен проверката в ЦКР, има изискване за постоянен трудов договор на повече от 6 месеца, както и допълнителна информация за семейството, доходите и разходите, както и настоящите задължения на кредитоискателя.

Дълъг или кратък срок да избера за кредита си

Кандидатстването задължително е на място в клон на банката, а одобрението става в рамките на няколко дни. Необходимостта от по-подробна информация и по-задълбочена проверка значително удължава процедурата за кандидатстване. Плюсовете на банковия кредит са по-ниските лихви и по-дългите срокове за погасяване.

Банковият кредит е една от основните сделки между банките и техните клиенти. По силата на кредитния договор банката отпуска парична сума на заемателя, като целта, условията и срокът са предварително уговорени. От своя страна клиентът има право да ползва сумата съобразно условията, както и задължение да я върне преди изтичане на срока. Важно условие по договора е начисляването на лихва.

При недостатъчни спестявания и нисък разполагаем доход, по-голямата сума пари, възможна при банковия кредит, може да е единственият начин да се осигурят необходимите условия за живот и се покрие потреблението за по-дълъг период. В този случай отпуснатият заем в понякога може да достигне и до шестцифрена сума.

istock
istock

Известно неудобство представлява законовата уредба на банковия кредит. По действащото законодателство тя е разпокъсана в множество законови и подзаконови нормативни актове. Една част са актовете на банковото законодателство – ЗБНБ, ЗКИ и наредбите по прилагането им, а друга – актовете на общото търговско и гражданско законодателство.

По своята същност договорът е двустранен, консенсуален, възмезден, формален, комутативен и срочен. Според различните нужди на потребителите, банките предлагат и различни видове кредити. Физическите лица могат да се възползват от потребителски кредит. Той се предоставя за финансиране на текущи нужди на кредитоискателя.

Може ли да изтеглите кредит за имот, който покрива 100% от цената

За юридическите лица и едноличните търговци се предлага кредит за оборотни средства. Той има за цел обслужва текущите разплащания на кредитополучателя с неговите доставчици.

И физическите, и юридическиите лица могат да кандидатстват за инвестиционен кредит. Той е предназначен да финансира придобиване на определен дълготраен актив, като например МПС, недвижим имот, съоръжения, машини, оборудване, пакет от акции или дялове в търговско дружество и т.н.

Банковият кредит може да бъде краткосрочен – до 1 година, средносрочен – от 1 до 5 години и дългосрочен – над 5 години. Според счетоводното оформяне кредитите биват: стандартен (обикновен), револвиращ (възобновяем), кредитна линия, овърдрафт, сконтов, акцептен и авалов. Някои кредити се ползват на траншове, а други – наведнъж. Съответно и погасяването им може да бъде разсрочено на отделни погасителни вноски или еднократно.

Istock
Istock

Видът на обезпечението също е различен. Ипотечните кредити например се обезпечават с ипотека върху недвижим имот. Обезпечението на ломбардните кредити е залог върху ценни книжа. Варантните кредити са обезпечени със залог върху складов запис за стоки в публичен склад и други. Съществуват и частичнообезпечени, както и необезпечени кредити. Последните се наричат още „кредити на доверие“ или „непокрити кредити“, защото при тях кредитният риск за банката е голям.

Банковата практика познава и „кредит под условие“. Той представлява краткосрочен кредитен ангажимент на банката, която поема риска да осигури издаването на банкови гаранции или акредитиви в полза на контрагентите на клиента. При плащане по банковата гаранция или акредитива, условният кредит се трансформира в ефективен и незабавно изискуем кредит.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg