Министерство на образованието предлага следващата година държавата да гарантира кредити на студенти и докторанти до 40 млн. лева, става ясно от Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2024 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти, качен за обществено обсъждане.

Договорените кредити по реда на този закон са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване. Основната цел на кредитирането на висшето образование е осигуряването на финансова подкрепа за студентите и докторантите, които не са в състояние да покрият разходите си за обучение във висшите училища, пише в мотивите към проекта министърът на образованието проф. Галин Цоков.
Данните на ведомството показват, че за периода от 01.09.2010 г. до 30.06.2023 г. 22 188 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да сключат кредит по ЗКСД в общ размер на 160 810 953,03 лв.

Средният размер на кредитите за разглеждания период е 7 247,65 лева.

Държавата предоставя финансова подкрепа при кредитирането на студентите и докторантите, като погасява кредитното задължение или част от него в случаите, предвидени в този закон – при раждане/осиновяване на второ или следващо дете, при настъпване на смърт на кредитополучателя или при настъпване на трайна неработоспособност. В тези случаи държавата погасява задължението на кредитополучателя към банките, а кредитополучателят или неговите наследници не дължат връщане на сумата, която държавата е платила на банката. За периода от 01.09.2010 г. до 30.06.2023 г. държавата е погасила задълженията на 46 починали кредитополучатели, на 240 кредитополучатели, при които е настъпило обстоятелството класификация на информацията: раждане на второ или следващо дете, и на 17 кредитополучатели поради настъпване на трайна неработоспособност, напомня министър Цоков.

Държавата погасява неизпълнената част от задълженията на кредитополучателите по Закона за кредитиране на студенти и докторанти и при настъпване на предсрочна изискуемост на кредита в случаите, когато кредитополучателите не си погасяват задълженията към банките. Броят на предсрочно изискуемите кредити от 01.09.2010 г. до 30.06.2023 г. е 1463.

Общият размер на платените от държавата кредити – опростен дълг и активирана гаранция за периода от 01.09.2010 г. до 30.06.2023 г., е 11 152 771,35 лв., от които 8 708 708.87 лв. е активираната гаранция и 2 444 062.48 лв. е опростеният дълг.

Какви стипендии дават за успех на студентите

Когато държавата изплати задълженията на кредитополучателите към банките, в нейна полза възниква правото да получи от тях всичко, което е платила за тяхна сметка заедно със законната лихва от момента на плащането. Вземанията на държавата срещу кредитополучателите са частни държавни вземания и се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Закона за Националната агенция за приходите (чл. 14, ал. 4 от Закона за кредитиране на студенти докторанти), показват данните на министерство на образованието.

istock
istock

Според ведомството от 2015 г. се наблюдава ежегодно намаляване броят на сключените кредити по ЗКСД, а от 2016 г. има значителен спад по отношение на изпълнението на договорения с банките размер на държавни гаранции. Това наложило общият размер на държавните гаранции по ЗКСД за 2021 г., 2022 г. и 2023 да бъде редуциран от до 50 млн. лв. на до 40 млн. лв.

С оглед на изложеното предлагаме с настоящия акт на Министерския съвет размерът на новите държавни гаранции за 2024 г. да бъде същият като предходните две години – до 40,0 млн. лв. Мотивите за предложения размер са: повишаването на таксите за обучение в държавните висши училища с оглед промяната в диференцираните нормативи по професионални направления; промененият размер на минималната работна заплата, който оказва директно влияние върху максималния договорен размер на кредитите за издръжка; средният размер на кредитите, който е в размер на 7 хил. лв., както, и броят на потенциалните кредитополучатели, които могат да се възползват от програмата – 119 642 студенти и докторанти в държавните и частните висши училища в страната, предлага министър Галин Цоков.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg