Лихвените проценти по депозити и кредити в лева и евро да продължат леко да нарастват. Това прогнозират представители на търговските банки, инвестиционните посредници, пенсионносигурителните дружества и управляващите дружества, става ясно от тримесечния бюлетин на Министерството на финансите „Финансов сектор: оценки и очаквания“.

Според финансовите посредници темпът на икономически растеж през второто тримесечие ще се запази, а броят на заетите в икономиката да остане близо до този от първото тримесечие.

Анкетираните очакват лихвените проценти по депозитите в лева и евро да продължат да нарастват, но по-слабо спрямо първото тримесечие. Това показват обобщените балансови оценки и в трите основни валути, но като цяло болшинството от отговори е концентрирано в очакване лихвите по тях да се задържат без съществена промяна. За депозитите в щатска валута резултатите са по-близко до неутралното равнище.

Очакванията на финансовите посредници от предходната анкета не се реализираха изцяло. През първото тримесечие на 2024 г. повишение се наблюдаваше при претеглената възвръщаемост по новите срочни депозити на нефинансови предприятия в евро, докато при тези в лева беше отчетено понижение. При новите срочни депозити, деноминирани в щатска валута на домакинствата имаше леко понижение, докато при тези на нефинансови предприятия леко повишение, което доведе до запазване на претегления лихвен процент по тази валута спрямо предходното тримесечие.

istock
istock

Леко понижение на претеглената възвращаемост по новите срочни депозити на домакинства имаше и за тези в лева и евро.

В същото време очакванията за лихвените проценти по кредитите в лева и евро е да продължат леко да се повишават, докато тези деноминирани в долари се очаква да останат по-близко до стойността си от първото тримесечие.

И тук мненията на финансовите посредници от предходната анкета като цяло не се сбъднаха. При повечето сегменти имаше леко намаление при претеглените лихвени проценти за първото тримесечие на 2024 г. спрямо последното на предходната година. Това беше валидно при потребителските кредити в лева и евро и само при тези деноминирани в щатски долари имаше леко повишение. При жилищните кредити и тези за нефинансовите предприятия претеглената цена и в трите валутни сегмента отбеляза слабо понижение спрямо предходното тримесечие. Очакванията за разхлабване на паричната политика на ЕЦБ до края на 2024 г. от една страна, и бавната й трансмисия у нас, от друга ще са фактори, които ще действат в противоположна посока на динамиката на лихвените проценти по кредитите за частния сектор.

ЕК очаква слаб ръст на БВП и спад на инфлацията в България

Според участниците в изданието темпът на икономически растеж през второто тримесечие ще се запази. Търговските банки и инвестиционните посредници са най-положително настроени, докато УД и ПОД очакват по-скоро забавяне. Консенсусните прогнози за 2024 г. очакват ускоряване на икономическия растеж през тази година, като оценките варират от 1.9% на Европейската комисия до близо 3% (на ОИСР до 2.5%, МВФ до 2.7%).

По отношение на годишния темп на инфлация в страната, преобладаващите очаквания на финансовите посредници сочат към продължаващо слабо ускорение на показателя и през второто тримесечие на 2024 г. Това мнение се споделя от 56% от участниците в анкетата, докато с равен дял от 6% са тези, които очакват темпът на изменение на потребителските цени да остане без промяна или силно да се ускори.

istock
istock

Процесът на дезинфлация в страната се запази и през първото тримесечие на 2024 г., като годишният темп на инфлация според ХИЦП се забави до 3.1% през март. Сред водещите фактори за тази динамика остават тенденцията на намаление на международните цени на неенергийните суровини, както и на базовият ефект от ускореното поскъпване през съответния период на предходната година.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase