В съвременните икомически условия, потребителските кредити увеличават ежедневно процентното си съотношение спрямо всички останали предлагани от кредитните институции услуги, включително и спрямо жилищните ипотечни кредити. Това отрежда на договорът за потребителски кредит едно от първите места по важност измежду банковите договори. Във връзка с важността му обаче, респективно и неговата честа употреба, възникват немалко въпроси и неясноти.

Тук накратко, без претенция за изчерпателност, ще бъдат изброени някои от спецификите на договора за потребителски кредит.

Договорът за потребителски кредит е договор, въз основа на който кредиторът предоставя или се задължава да предостави на потребителя кредит под формата на заем, разсрочено плащане и всяка друга подобна форма на улеснение за плащане.

Страни по договора за потребителски кредит са потребителят и кредиторът.

Важно изискване при изготвянето на този вид договор е той да бъде изготвен на разбираем език. С оглед последното, ако считате, че предложеният Ви договор не отговаря на това изискване, можете да поискате от кредитния консултант допълнителни разяснения.

Договорът трябва да съдържа:

1. датата и мястото на сключването му;

2. вида на предоставения кредит;

3. името, единния граждански номер (личен номер или личен номер за чужденец), постоянния и настоящия адрес на потребителя;

4. името/наименованието, правноорганизационната форма, кода по БУЛСТАТ или ЕИК и адреса/седалището на кредитора;

5.данни за кредитния посредник – ако такъв участва

6. срока на договора за кредит;

7. общия размер на кредита и условията за усвояването му;

8. стоката или услугата и нейната цена в брой - когато кредитът е под формата на разсрочено плащане за стока или услуга или при свързани договори за кредит;

9. информация за лихвения/те процент/и

10. годишния процент на разходите по кредита и общата сума, дължима от потребителя, изчислени към момента на сключване на договора за кредит

11. условията за издължаване на кредита от потребителя, включително погасителен план

12. информация за правото на потребителя при погасяване на главницата по срочен договор за кредит да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на договора, извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания

13. извлечение, показващо периодите и условията за плащане на свързаните повтарящи се или еднократни разходи и лихвата, когато те трябва да се заплатят, без погасяване на главницата – накратко дължимите суми, по кредита, които не включват главницата.

14. всички разходи за откриване и обслужване на една или повече банкови сметки, предназначени за обслужване (усвояване и погасяване) на кредита.

15. лихвения процент, който се прилага при просрочени плащания

16. предупреждение за последиците за потребителя при просрочие на вноските;

17. наличието на нотариални и други такси, които са свързани с договора за кредит, ако има такива;

18. обезпеченията, които потребителят е длъжен да предостави, ако има такива;

19. изискуемите застраховки, ако има такива;

20. наличието или липсата на право на отказ на потребителя от договора и свързаните с това право допълнителни права

21. информация за правата на потребителя, произтичащи от свързани договори за кредит

22. правото на предсрочно погасяване на кредита, реда за неговото осъществяване и когато е необходимо, информация за правото на кредитора на обезщетение в посочените в закона случаи

23. реда за прекратяване на договора за кредит;

24. наличието на извънсъдебни способи за решаването на спорове и за обезщетяване на потребителите във връзка с предоставяне на потребителски кредит, както и условията за тяхното използване;

25. другите клаузи и условия по договора;

26. адреса на Комисията за защита на потребителите като контролен орган по спазване изискванията на този закон;

27. подписи на страните.

В действителност изискванията относно съдържанието на договора за потребителски кредит са многобройни. Именно затова законодателят е възложил контрола по спазването на тези изисквания на Комисията за защита на потребителите (КЗП), към която можете да се обърнете с жалба, в случай, че констатирате нещо нередно в предложения Ви за подписване договор. В интернет страницата на КЗП е поместена и електронна форма, която ще Ви улесни да изложите по-ясно обстоятелствата по съществуващия проблем и да следвате задължителните реквизити, за да окомплектовате жалбата си според изискванията на Закона за защита на потребителите.

Няма пречка да поискате от кредитния консултант екземпляр от бланковия договор на съответната банка, за да можете да се запознаете с неговото съдържание. В повечето случаи такъв ще Ви бъде предоставен, тъй като кредитните институции в по-голямата си част предлагат потребителски кредити при сравнително прозрачни условия. В случай обаче, че Ви бъде отказан екземпляр от договор, то със сигурност имате сериозно основание да се съмнявате в наличие на бъдещи проблеми при теглене на потребителски кредит.

Преди сключване на договор за кредиткредиторът оценява кредитоспособността на потребителя въз основа на достатъчно информация, в т. ч. информация, получена от потребителя, и ако е необходимо, извършва справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на потребителите. С оглед горното, всяка информация предоставена от потребителя предполага съгласие за обработването й за нуждите на договора за потребителски кредит.

Едно изключително непознато понятие се оказва така наречения ГПР, който, в преддоговорната информация или в информацията поместена в интернет страниците на банките, е съпътстван от множество звездички, а в последствие и въпросителни. ГПР е съкращение, зад което се крие терминът „Годишен процент на разходите по кредита” и изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези, дължими на посредниците за сключване на договора), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит. 

Накратко в ГПР се включват освен договорената лихва, и дължимите такси и комисионни към банките (такса за разглеждане на документи, комисионни за обработка, годишни или месечни такси и др.). Таксите са за сметка на клиента и заедно с договорената лихва формират общия разход (като процент от сумата на кредита), който заемателя трябва да покрие. Най-често тези такси са: такса за отпускане на кредит, такса за разглеждане на искане за кредит (и обикновено се дължи само при усвояване), комисионна за клиентско обслужване, месечна такса за обслужване на разплащателна сметка и др.      

Всичко гореизложено може да бъде основна насока при теглене на потребителски кредит и подписването на свързания с него договор. За да не изпадате в ситуация, в която се колебаете дали цялата преддоговорна информация Ви е била коректно представена, имайте предвид, че КЗП и сдруженията на потребителите имат за задължение да разясняват правата и задълженията на потребителите във връзка с договорите за потребителски кредит, да им предоставят съвети и информация за правата им при ползването на потребителски кредит и да съдействат за разрешаване на потребителски спорове и жалби.