Лихвите у нас започнаха да отразяват повишението на референтните лихви от централните банки. Среднопретеглените лихвени проценти по кредити за бизнеса и по потребителските заеми се увеличават с по 14 б.т. през октомври, съответно до 3.03% и 8.32%. Това се казва в месечния обзор на българската икономика, публикуван от Министерство на финансите.

През третото тримесечие на 2022 г. средната цена на жилищните кредити остава почти без промяна (понижение с 1 б.т.). Въпреки малко по-високите лихвени проценти, месечните обеми от новоотпуснати кредити остават сравнително високи.

Ръст има и при лихвите по спестяванията. Средната възвръщаемост на срочните депозити също е по-висока в сравнение с предходния месец – повишение с 8 б.т. до 0.70%. Най-значително повишение има при среднопретегления лихвен процент по депозити на нефинансови предприятия в щатски долари, който нараства съществено до 1.17%.

Кредитът за частния сектор забавя растежа си през октомври, след като се ускоряваше от началото на 2022 г. до август, и в края на месеца отчете годишен ръст от 13.1% (при 13.6% в края на предходния месец). По-слабото увеличение на кредитите се дължи на-ниския темп на увеличение на кредитите за бизнеса (10.4% при 11.4% в края на септември), за което принос имат както овърдрафтът, така и редовните кредити, пише още в анализа.

По-високи лихви за новите кредити

Според данните заемите за домакинства запазват темпа си на растеж от предходния месец от 15.3%. Потребителските и жилищните кредити се забавят минимално, съответно до 13.8% и 17.9% на годишна база, което е компенсирано от по-бързото нарастване на други кредити. Плавното забавяне на кредита за частния сектор е в съответствие със забавянето на икономическия растеж през втората половина на годината.

istock
istock

През разглеждания период, компенсацията на един нает се повишава номинално с 18.1% на годишна база спрямо ръст от 20.9% през второто тримесечие. Най-висок растеж е отчетен в промишлеността (26.7%). Забавяне има преди всичко в дейностите от сектор услуги (с 15.3% през третото тримесечие спрямо 18.7% през второто), с изключение на търговия; транспорт; хотелиерство и ресторантьорство.

С наблюдаваната възходяща тенденция на компенсацията на един нает над растежа на производителността на труда, номиналните разходи за труд на единица продукция (НРТЕП) продължават да се повишават с двуцифрен темп от 16.1%. Динамиката на реалните разходи за труд на единица продукция остава ограничена (1.4%), поради същественото нарастване на брутната добавена стойност по текущи цени, се посочва в анализа.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg