Положеният труд от служителя е възмезден. Трудовото възнаграждение е парично плащане от работодателя на служителя за предоставената работна сила. Какво представлява организацията на работната заплата и има ли право работещият да бъде информиран относно начините на планиране, редът на нейното определяне и изменение, отговаря Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

В България въпросите относно трудовото възнаграждение (заплатата) е изключително важен поради две основни причини – ниските доходи на хората, които са изключително чувствителни за това, че за една и съща работа, техни колеги във фирми извън страната ни, често получават в пъти по-високо възнаграждение. Втората причина е, че работещите често не са наясно на какъв принцип се определя тяхната заплата за това, че никой не ги информира относно тези и други подробности.

Ще има ли нова минимална заплата

В интерес на истината, работещите следва да бъдат запознати и имат право на достъп до един от вътрешните актове на всяка фирма, а именно вътрешните правила за работната заплата, в които всички подробности са изяснени. Друг е въпросът дали описаното там е справедливо, на база заложените конкретни числа спрямо икономическите нужди на отделните работници и служители на различни длъжности.

istock
istock

Ще направим малко предварителни разяснения по темата.

Всички професии и длъжности в България са описани и категоризирани в Националната класификация на професиите и длъжностите, която разделя длъжностите в 9 класа в зависимост от образование и квалификацията, които се изискват за заемане на определена длъжност, като за длъжности клас 1 се изисква най-висок образователен ценз и следва да са най-високо платени, а за клас 9 – най-нисък образователен ценз и следователно следва да са най-ниско платени.

Изплащането на заплата е основно задължение на работодател и се изплаща в пари. Периодичността на изплащане на заплатата се договаря между служителя и работодателя в трудовия договор. Ако не е уговорено друго възнаграждението се изплаща на два пъти всеки месец (авансово и окончателно плащане). Важно е да се отбележи също, че заплатата се изплаща лично на работника или служителя.

Ще взимаме ли заплати наполовина след приемане на еврото

По изключение може да бъде изплатено и на други лица, но за да се случи това, работещият изрично следа да отправи писмено искане на работодателя. Лицата, които могат да получават трудовото възнаграждение, са само близки на служителя, като целта на това ограничение е да бъдат избегнати злоупотреби от недобронамерени лица.

istock
istock

Заплатата е основно възнаграждение за работещия, като към нея могат да се добавят и други, допълнителни стимули за работещия като бонуси под формата на ваучери за храна и друг вид покупки, частно здравно осигуряване, допълнително към задължителните здравни осигуровки, изплащани от работодателя, и други.

Организацията на работната заплата в предприятията се регламентира във вътрешни правила за работната заплата, които са вътрешен акт на предприятието. Тези вътрешни правила за работната заплата се утвърждават от работодателя и не могат да противоречат на нормативните актове и на условията, договорени в колективния трудов договор.

Заплащане на отпуска при непълен работен ден

Във вътрешните правила за работната заплата задължително се включват:

- общи положения за организацията на работната заплата в предприятието;

- определяне и разпределение на средствата за работна заплата;

- определяне на минимални стойности или на диапазони на основните заплати по длъжностни нива;

- редът и начинът за определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения.

Във вътрешните правила за работната заплата могат да се включват и:

- системи и методи за оценка на работните места и на длъжностите;

- групиране на длъжностите по длъжностни нива и квалификационно-образователни изисквания;

- правила и процедури за определяне и изменение на основните работни заплати;

- правила и процедури за оценяване на трудовото изпълнение;

- системи на заплащане на труда;

- правила и процедури за определяне на индивидуалните работни заплати;

- редът за събиране, обработване, съхраняване и използване на информация и документи, необходими за изчисляване на полагащите се брутни и нетни трудови възнаграждения;

- редът и начинът за изплащане на работната заплата.

Справка:

Чл. 22 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg