По повод стартирането на летния сезон и активното търсене на работници за сезонна заетост Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ) напомня на търсещите работа хора да бъдат внимателни за своите трудови и осигурителни права. За да бъдат гарантирани те в най-пълна степен, трудът трябва да бъде деклариран.

Преди да бъдат допуснати до работното си място, наетите трябва да получат задължително три документа – екземпляр от трудовия си договор с договорени писмено в него условията на труд, при които реално ще се работи, копие от уведомлението за регистрацията му в Националната агенция за приходите (НАП) и длъжностна характеристика.

Назначават работници на трудов договор с фиктивни клаузи

С персонален идентификационен код (ПИК) на НАП всеки може да провери дали договорът му наистина е регистриран, заплащат ли се осигурителни вноски върху реалния му доход и други данни, свързани с декларирането на труда.

Ако трудовият договор не е регистриран в НАП, има риск работодателят да не декларира осигурителния стаж и да не внася осигурителните вноски върху възнагражденията, от което работещите губят осигурителни права.

В договора трябва да са регламентирани основни параметри на трудовото правоотношение като: място на работа; наименование на длъжността и характера на работа; дата на сключване и начало на изпълнението; времетраене; размер на основния и удължен платен годишен отпуск; основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер; продължителността на работния ден или седмица. В срок за изпитване трудовото правоотношение на работника или служителя може да бъде прекратено веднага, без предизвестие. В тези случаи той има право на обезщетение от работодателя единствено за неизползван платен годишен отпуск.

istock
istock

За петте месеца на 2024 г. Главната инспекция по труда е установила 90 670 нарушения на разпоредбите на трудовото законодателство. От тях 48 381 бр. са нарушенията, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, а по осъществяване на трудовите правоотношения са 41 806 бр. За първите пет месеца на 2024 г. са установени 1360 случая на работа без трудов договор.

Мога ли да бъда едновременно работник и работодател в една фирма

Сумата на забавените трудови възнаграждения на работещите е над 4 млн. лв. За първите пет месеца на 2024 г. са изплатени близо 2.6 млн. лв. забавени възнаграждения, включително и суми за предишни периоди.

Главната инспекция по труда обръща внимание, че дейността ѝ е най-ефективна при действащи трудови правоотношения или докато работникът или служителят е все още на работното си място и съдейства на контролните органи. Основните нарушения, за които гражданите, в това число и сезонните работници, се обръщат към Инспекцията по труда, са неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения, липса на допълнително възнаграждение за положен извънреден труд, работа на пълен работен ден при сключен договор за непълен работен ден, неиздадени от работодателя документи, свързани с трудовите правоотношения.

Ако работещите се съгласят да полагат труд без договор, те от една страна, губят осигурителен стаж и осигурителен доход, които са в основата на правото на обезщетения и пенсия. От друга, не биха могли да претендират за положен труд и дължимо възнаграждение, тъй като биха били възпрепятствани да представят доказателства, че реално са работили. Контролните органи на Инспекцията по труда, в рамките на своите правомощия, също биха били затруднени да докажат безспорно със способите на административното производство, че трудът е положен и за какъв период назад.

istock
istock

Работещите не трябва да се съгласяват да работят и при договорен непълен работен ден, ако полагат труд по 8 и повече часа срещу обещанието, че ще получат нерегламентирано по-голямо възнаграждение, тъй като в тези случаи те отново губят осигурителен стаж. Възпрепятствани са да представят и доказателства за реално положения труд, за да могат да претендират за правата си пред контролните органи или по съдебен ред.

 Практика е да се получават сигнали от съкратени работници и служители за неполучени възнаграждения, при проверките на които се установява, че те претендират за обещаното устно, а работодателят е заплатил договореното в трудовия договор. В тези случаи инспекторите по труда не биха могли да задължат работодателя да изплати сумата, тъй като няма доказателства, че тя е дължима.

При нарушени трудови права сигнали към Агенцията могат да се подават на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на Агенцията, чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление https://edelivery.egov.bg/. Повече информация е публикувана в секцията „Административно обслужване“, рубрика „Център за административно обслужване“.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase