Възможно ли да е бъдем глобени, заради това че рано сутрин сме се успали, автобусът е закъснял или сме го изпуснали, блокирали са колата ни пред входа или поради някаква друга непредвидена причина не сме успели да стигнем навреме до работното си място?

На този въпрос дава отговор и разяснение имаме ли повод за притеснение и какви са правата ни според Кодекса на труда - Тодор Капитанов, експерт по трудово право. 

Според експерта, работодателят категорично няма право и не следва да прави удръжки от трудовото възнаграждение при закъснение за работа или друго нарушаване на трудовата дисциплина.

Налагането на подобни „глоби“ е грубо нарушение на трудовото законодателство.

istock
istock

Задължително ли ни съкращават, ако вече имаме пенсия

Не са рядкост случаите, в които служители изпитват на гърба си своеволията на своя работодател, включително във връзка с удръжки от трудовото възнаграждение, като например удръжки за закъснение за работа/среща.

Също така някои работодатели налагат своеобразни "глоби", които законодателят не е предвидил като вид финансова санкция спрямо служителя/работника.

Съгласно Кодекса на труда без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за:

istock
istock

- получени аванси;
- надвзети суми вследствие на технически грешки;
- данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение;
- осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи;
- запори, наложени по съответния ред;
- удръжки.

Четворна надница ако работим по време на празници

В закона е предвидено, че нарушения на трудовата дисциплина са:

istock
istock

1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;

2. явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;

3. неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;

4. произвеждане на некачествена продукция;

5. неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;

6. неизпълнение на законните нареждания на работодателя;

7. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;

8. увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;

9. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

Безвъзмездно се трудиш, ако не си плащаш глобите

istock
istock

Наказанията, които работодателят може да налага при нарушаване на трудовата дисциплина са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение.

В закона не съществува дисциплинарно наказание „удръжка от заплатата при закъснение за работа“.
 

Справка: чл. 187, чл. 210, ал. 4, чл. 272, ал. 1 от Кодекса на труда


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg