В последните промени в Кодекса на труда в България от 1 август 2022г., бяха направени редица редакции на някои от текстовете в закона.

Промените в закона имат за цел насърчаване на сигурността и предвидимостта на трудовото правоотношение, като същевременно се запази неговата гъвкавост и се гарантират трудовите и осигурителните права на работещите. Също така промените целят подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения.

За да се осигури подходяща степен на прозрачност по отношение на условията на труд се реализираха и промени в нормативната уредба. Една от промените е задължението на работодателя да информира работника или служителя за промяна в някой от елементите на съдържанието на трудовия договор. Какви са промените в закона в тази област, разяснение предоставя д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Ако сме в конфликт на интереси, може да ни забранят втора работа

В трудовия договор се определят основните елементи на трудовото правоотношение, в т.ч. работно време, място на работа, трудово възнаграждение и др. Работодателят има задължение да осигури на работника или служителя указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред. Съгласно закона, индивидуалния трудов договор се сключва в писмена форма. Това означава, че работодателят е задължен да оформи трудовия договор с писмен акт.

istock
istock

От 1 август 2022г. информацията за промяна в някой от елементите на съдържанието на трудовия договор вече трябва да се предоставя на работника или служителя най-късно до влизане в сила на изменението, а не както досега - при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението. Целта е информацията от работодателя да стане известна на работника или служителя своевременно, за да се гарантира подходяща степен на прозрачност по отношение на условията на труд и да се избегнат възможните трудови спорове.

Как се формират работните графици при работа на смени

Ако се променя например размерът на платения годишен отпуск от 20 на 22 работни дни, за тази промяна работодателят следва да информира работника или служителя най-късно от момента, в който ще влезе в сила промяната. Обикновено увеличаването на размера на платения годишен отпуск се извършва с допълнителното споразумение, сключено между страните по трудовия договор.

От момента на сключване на споразумението работодателят е длъжен да връчи екземпляр от него на работника или служителя и от този момент се счита, че той е информиран съгласно закона за настъпилата промяна в един от елементите на трудовото му правоотношение. Това се приема, че е моментът, от който ще влезе в сила промяната в индивидуалния трудово договор.

istock
istock

Ако обаче увеличаването на размера на платения годишен отпуск (или друго) е в резултат на сключен колективен трудов договор (КТД) в предприятието, то работникът или служителят, който е член на синдикалната организация, сключила КТД, трябва да бъде информиран от работодателя за съответната промяна, която ще се отрази към договореното с индивидуалния му договор, от момента, в който влезе в сила сключения КТД.

Справка:

чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда

чл. 66, ал. 5 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg