Просрочените задължения на общините към края на юни са 132.1 млн. лв., които са формирани от 131 общини, съобщава Министерството на финансите.

Общините с просрочия представляват 49,4 на сто от общия брой общини. 134 общини завършват второто тримесечие на 2019 г. без просрочени задължения по бюджета си.

Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 31,3 на сто или 83 общини, като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 32,0 млн. лева.

В същото време 50 общини увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 26,7 млн. лева.

В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 2,4 млн. лв. и съставляват около 2,0 на сто от размера на просрочените задължения по бюджетите на общините.

Общинският дълг и общинските гаранции към 30 юни възлизат на 1385,3 млн. лв., в т.ч. 602,7 млн. лв. вътрешен (43,5 на сто) и 782,6 млн. лв. (56,5 на сто) външен дълг.

Голяма част от общинския дълг и общинските гаранции в размер на 1 169,7 млн. лв. (84,5 на сто), са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти. Дългът на Столична община формира 52,0 процента от общия размер на дълга.