Затегнатите условия на пазара на труда ще продължат да оказват натиск за по-висок реален растеж на заплатите спрямо повишението на производителността на труда, като по този начин ще допринасят за нарастването на реалния разполагаем доход на домакинствата, но и на разходите за труд на единица продукция на фирмите. Това се казва в Макроикономическата прогноза на БНБ към края на март.

От банката очакват номиналните разходи за труд на единица продукция да се повишат с 11.6% през 2023 г., след което растежът им да се забави до 5.6% през 2024 г. и 5.2% през 2025 г. в резултат на по-високата производителност при по-умерено нарастване на заплатите.

При съществуващия режим на паричен съвет в България започналият и засилващ се процес по затягане на паричната политика от страна на големите централни банки, и в частност от ЕЦБ, е предпоставка за повишаване на лихвените проценти както по депозитите, така и по кредитите в страната. Предприетите от ЕЦБ повишения на основните лихвени проценти в еврозоната от втората половина на 2022 г. бяха пренесени бързо върху лихвените проценти по сключените сделки на междубанковия паричен пазар в България, прогнозират още от БНБ.

Експертите подчертават, че в условията на запазващ се значителен приток на привлечен ресурс, висока ликвидност и силна конкуренция в банковия сектор, степента и скоростта на пренасяне върху лихвените проценти по депозитите и кредитите остава силно ограничена. Въз основа на пазарните очаквания за по-нататъшно затягане на паричните условия в еврозоната очакваме започналата постепенна тенденция към покачване на лихвените проценти по кредитите и депозитите да се засили и те да достигнат най-високите си стойности в средата на 2024 г., след което да се стабилизират на достигнатите нива.

Прогнозираното повишаване на лихвените проценти по депозитите и продължаващото нарастване на заплатите ще допринасят за запазване на сравнително висок темп на растеж на депозитите на неправителствения сектор в банковата система. Същевременно очакваното забавяне на темпа на увеличение на печалбите на фирмите в секторите, свързани с производство и разпределение на енергийни продукти, ще оказва влияние за забавяне на темпа на нарастване на депозитите на бизнеса.

istock
istock

Очаква се растежът на кредита за частния сектор да се забави от 12.5% на годишна база в края на 2022 г. до 6.4% в края на 2023 г. и до 4.7% през 2024 г. За тази динамика ще допринася прогнозираното повишение на номиналните лихвени проценти по кредитите в съчетание с очакваното постепенно отслабване на инфлационния натиск, слабата инвестиционна активност на фирмите, която не е свързана със съфинансиране и грантове по НПВУ, както и очакваното намаление на търсенето на банков ресурс от страна на фирмите за оборотни средства и запаси, се казва в Макроикономическата прогноза.

Домакинствата теглят активно заеми за жилище

Според експертите потенциален ограничаващ ефект върху кредитната активност от страна на предлагането се очаква да имат обявените от БНБ повишения на антицикличния капиталов буфер до 1.5%, в сила от 1 януари 2023 г., и до 2.0%, в сила от 1 октомври 2023 г. Известно ускоряване на годишния растеж на кредита се предвижда през 2025 г., подкрепено от ускоряването на икономическия растеж в страната.

БНБ е ревизирала някои от очакванията си спрямо края на миналата година. В сравнение с макроикономическата прогноза от декември 2022 г. текущите очаквания са за по-висок растеж на реалния БВП през 2023 г. и 2025 г., докато прогнозата за растежа през 2024 г. е без промяна.

istock
istock

Ревизията в посока по-висок растеж на реалния БВП през 2023 г. е в размер на 0.6 процентни пункта и се дължи главно на прогнозирания по-малък отрицателен принос на нетния износ и на по-голямото нарастване на частното потребление. Прогнозата за инфлацията в края на 2023 г. е ревизирана в посока по-висок растеж на потребителските цени (с 1.4 процентни пункта), което се определя главно от съществената ревизия към по-висока инфлация в групата на храните.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg