Съгласно новоприетия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, работодателите в публичния сектор с изключение на общините, работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители и др. са задължени да изградят системи за подаване на сигнали за оповестяваща информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз. По какъв ред и кой има право да подава тези сигнали, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Защита по този закон се предоставя на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.

Подаване на сигнали при финансови и други злоупотреби

Сигнализиращо лице по смисъла на този закон е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

- работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

- лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;

- доброволец или стажант;

- съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;

- лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;

- кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;

- работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;

- всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст;

- лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал, лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

КЗК насърчава даването на информация за тайни картели на търговците

Важно е да бъде уточнено, че лицата, които анонимно са подали сигнал не по реда на закона или публично, но анонимно, са оповестили информация за нарушения, като впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на репресивни ответни действия, също имат право на защита в определените от закона случаи.

istock
istock

Лице, подаващо сигнал за нарушения, има право на защита, при условие че е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаване. При наличие на тези условията право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз.

Работодателите следва да определят един или повече служители, които отговарят за разглеждането на сигнали. Служители, отговарящи за разглеждането на сигнали, може да са длъжностните лица в структурата, натоварени с обработването и защитата на лични данни. Тези служители могат да изпълняват и други дейности, възложени от работодателя, в случай че съвместяването им не води до конфликт на интереси.

Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено, включително чрез електронна поща, или устно. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

Справка:

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg