В България отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения, оформени с трудов договор. Трудовият договор се сключва в писмена форма между работник или служител и работодател.

Законът изисква договорът да бъде сключен преди постъпването на работа, т.е. преди да започне неговото реално изпълнение. Както вече сме обсъждали в други текстове, няма пречка между двете страни да сключат други споразумения помежду си, като най-честия пример за това е под формата на граждански договор.

Кое е най-спешното изменение в трудовото законодателство

Дали законът в страната ни позволява работникът и работодателят да встъпват и в друг вид облигационни взаимоотношения, без това да бъде пречка за трудовите правоотношения, има ли ограничения относно начините за уреждане на подобни взаимоотношения, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Страните по трудовото правоотношение могат да встъпват и във всякакви други отношения помежду си, които нямат никаква връзка с полагането на труда. Няма никакви ограничения в закона например работодателят да отпусне паричен или друг заем на работник или служител, с уговорката за връщане на сумата на определени периоди от време, или по начин, който двете страни са се споразумели.

istock
istock

Със сигурност в закона няма пречка и работодателят да бъде едновременно и наемодател на работника или служителя, който живее в жилище, собственост на работодателят. Същото се отнася и за други подобни примери на такива взаимоотношение. Важно е да уточним, че тези отношения са подчинени на общото гражданско законодателство, а ако от тях възникне спор, той ще подлежи на решаване по общия ред, а не по реда за решаване на трудови спорове.

Социална закрила при работа без трудов договор, а на граждански

Казано с други думи облигационните взаимоотношения (предоставяне на заем под определени условия, предоставяне на жилище и заплащане на наем за ползването му и др.) нямат общо с трудовите и по никакъв начин не може да става въпрос за някакъв конфликт на интереси или друг вид нарушение на законодателството.

Практиката обаче познава много случаи на неразбиране и смесване на тези отношения. Често срещано е явлението работодателят да извършва удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя, за да възстанови сумата на отпуснатия му заем или друг вид задължение, без работещият да е дал изрично съгласие за това. Припомням, че в закона изчерпателно са посочени видовете удръжки, които могат да се правят от трудовото възнаграждение, без съгласието на работника или служителя.

istock
istock

Нарушение на закона ще бъде и дисциплинарно уволнение поради неизпълнение на задълженията на служителя като наемател в жилище, което е собственост на същия работодател. В кодекса на труда е посочено, че чрез дисциплинарната отговорност се санкционират нарушения на трудовата дисциплина, а в дадения пример няма нищо общо с това.

Какви разходи ни поемат при работа граждански договор

В резюме може да се каже също, че дори между страните по трудовия договор да са възникнали едновременно и паралелни облигационни отношения, то тяхното развитие и контрол не следва да се смесва с правата и задълженията по трудовия договор. Ако подобна ситуация бъде подложена на административен или съдебен контрол, действията на работодателя вероятно ще се окажат незаконосъобразни, тъй като са предприети на основата на трудовото правоотношение.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg