Целите, които се поставят с приемането на изменения и допълнения в Кодекса на труда в България, регламентиращи работата от разстояние, имат за основна цел да се усъвършенства трудовото законодателство, като се осигури по-голяма гъвкавост и сигурност при работата от разстояние, включително по отношение на организацията на здравословните и безопасните условия на труд, отчитането на работата и контрола на работното време.

Да се осигури и равнопоставеност при гарантирането на трудовите възнаграждения между командированите в рамките на предоставяне на услуги работници и служители и работниците и служителите, към трудовото правоотношение на които се прилага българското трудово законодателство.

Какво предвиждат промените в трудовото законодателство относно регламентирането на изискванията в съдържанието на трудовия договор и правилата за отчитане на работното време и постигнатите резултати, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Какво налага по-добрата уредба на работата от разстояние

По отношение на работата от разстояние конкретните предложения в тези насоки са свързани са с взаимоотношения между страните по трудовото правоотношение. Първото е регламентиране на минимални изисквания относно съдържанието на трудовия договор, когато се уговаря извършването на работа от разстояние.

istock
istock


Предвижда се освен основните елементи на трудовото правоотношение (работно време, трудово възнаграждение, размер на платения годишен отпуск и др.) в трудовия договор да се уговарят и мястото на работата от разстояние, както и периодите на работа от разстояние и на работа в помещение на работодателя, при уговорен смесен режим на работа (хибриден модел на работа).

Чрез уговаряне в трудовия договор на конкретното място, от което ще се извършва работата от разстояние, се създава сигурност в отношенията между страните. По този начин нито една от страните няма да има право едностранно да променя уговореното място на работата от разстояние. Това осигурява възможност работодателят да гарантира безопасните и здравословните условия на труд и да осъществява контрол при изпълнение на работата.

Новите промени за работата от вкъщи обезкуражават работодатели и служители

Създава се и сигурност за работника или служителя, който следва да предложи подходящо помещение и работно място извън територията на предприятието за извършването на работа от разстояние. Уговарянето в трудовия договор на периодите на работа от разстояние и на работа в помещение на работодателя, при уговорен смесен режим на работа (хибриден модел на работа), е гаранция за ясното и точно изпълнение на задълженията на страните по трудовото правоотношение.

По този начин чрез взаимно споразумение е възможно да се уговори режим на работа, който отговаря на интересите както на работодателя, така и на работника или служителя. Това ще допринесе за осигуряване на ефективен производствен процес и подобряване на възможностите на работника или служителя за съвместяване на личния и професионалния живот.

istock
istock

Другото предложение изменение на закона е свързано с установяване на задължение с индивидуалния и/или с колективен трудов договор, или с вътрешни актове на работодателя да се приемат правила, чрез които да се определят редът за възлагането и отчитането на работата от разстояние, както и съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на работата, които са от значение за отчитане на извършеното.

Ограничават работата от вкъщи


Работата от разстояние изисква различна организация при извършването й с оглед липсата на пряк контрол и контакт с работодателя. За гарантиране на правата на страните в трудовото правоотношение е важно да са ясно определени правилата, по които се възлага работата, както и да са точно определени съдържанието, обема и начина на измерването при отчитане на работата.

Предвижда се възможност правилата да се определят както с индивидуалния и/или с колективен трудов договор, така и с вътрешни актове на работодателя. Така се предоставя гъвкавост при избора на начина за тяхното приемане, за да може да се отговори адекватно на потребностите на различните организационни структури в предприятията.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg