Към днешна дата са предложени промени за изменение и допълнение в Кодекса на труда, които целят по-голяма гъвкавост и сигурност при работата от разстояние, включително по отношение на организацията на здравословните и безопасните условия на труд, отчитането на работата и контрола на работното време.

Предложените промени станаха обект на засилен обществен интерес и медийно обсъждане. Основен акцент в тази полемика бе поставен върху текстовете, с които се допълва уредбата относно определянето на "място на работа" и "работно място" при работа от разстояние или т.нар. дистанционна работа. Каква е разликата между двете понятия, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Нови изисквания към информационните системи при работа от разстояние

С уговарянето в трудовия договор на конкретното място на работа, от което ще се извършва работата от разстояние, се създава сигурност в отношенията между страните. По този начин нито една от страните няма да има право едностранно да променя уговореното място на работата от разстояние. Това осигурява възможност работодателят да гарантира безопасните и здравословните условия на труд и да осъществява контрол при изпълнение на работата.

Какво на практика означава това и разбираме ли, че „мястото на работа„ и „работно място“ са две различни понятия в трудовото законодателство?

istock
istock

Съгласно действащата в момента нормативна уредба, „място на работа“ е „седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата“.

Посочването на „място на работа“ е задължителен реквизит и част от минималното съдържание на всеки трудов договор. Това принципно положение не се променя чрез предложеното изменение на нормите, според което с индивидуалния трудов договор се определя и мястото на работата от разстояние, когато е различно от седалището на работодателя.

Как ще се уговаря мястото при работа от разстояние

Определянето на място на работа, най-малкото по отношение на това дали същото е на територията на Република България или извън нея, има важно практическо значение, особено ако работата се извършва от чужбина и то за продължителни периоди от време.

Именно предложението да се договори мястото на работа, ако е различно от седалище на работодателя, означава на практика свобода да се договори различно място от където да се извършва работата от разстояние. От друга страна, ако работата от разстояние се осъществява на територията на Република България, като седалището на фирмата е в София-град, а работата от разстояние преимуществено ще се извършва например от апартамент или вила в град Варна, това трябва да бъде записано в индивидуалния трудов договор.

istock
istock

С тази промяна не се ограничава нито работника, нито работодателя. Напротив - с нея се дава по-голяма свобода за двете страни и в същото време се гарантира стабилност за работодателя къде може да търси своя работник и как да изисква от него правилна експлоатация на техниката и изпълнение на трудовите задължения от това място.

Какво налага по-добрата уредба на работата от разстояние

Друго е съдържанието на понятието „работно място“ и то не трябва да се обърква с понятието „място на работа“ при работа от разстояние. Работното място по действащото законодателство е „помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго подобно териториално определено място в предприятието, където работникът или служителят по указание на работодателя полага труда си в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение, както и място, определено от предприятие ползвател. При извършване на надомна работа и работа от разстояние работно място е домът на работника или служителя или друго помещение по негов избор извън предприятието.“

С новото предложение в Кодекса на труда се прави промяна и на термина „работно място при работа от разстояние“ - ще се разбира не като целия дом на работника, а определено „място в помещение в дома на работника или служителя или в друго помещение по негов избор извън предприятието, където се извършва работата“.

С други думи, ако в дома работникът е избрал да работи от хола си, то това ще е работното място, което трябва технически да бъде осигурено и обезопасено, така че в това помещение работодателят или инспекцията по труда при необходимост да могат да извършват проверки.

По този начин ще отпадне и неяснотата, ако в дома, докато работим от разстояние, се случи злополука, дали тя ще бъде трудова или битова.

Справка:

чл.66, ал.3 от Кодекса на труда

§1, т.4 от Допълнителните разпоредби на КТ

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg