Централните банки на Европа и САЩ продължават да затягат паричната си политика, за да се справят с нарастващата инфлация.

Как обаче да използваме застрахователна полица, не просто, за да за да защитим парите си от нарастващия инфлационен натиск, но дори и да осигурим спестявания за децата си, когато станат пълнолетни.

Веселин Ангелов, изпълнителен директор на едно от водещите застрахователни дружества у нас обяснява пред БНТ как това е възможно, какви са предимствата на застраховката "Живот" и за какво да внимаваме при сключването ѝ?

Как да спестяваме за децата си?

Най-разпознаваемите и добре познати финансови продукти в световен мащаб, са спестовните и инвестиционни застраховки "Живот". Те едновременно осигуряват финансова защита за семейството при настъпване на неблагоприятни ситуации, свързани с живота и здравето и средства за финансиране на бъдещи цели при изтичане на срока на застраховката - било то за образование на децата, за пенсионния период или друго.

Кои са предизвикателствата пред застрахователния бранш

Именно тези продукти предлагат най-добрата комбинация "защита и спестяване". Това е наистина добра "сделка" – за срока на полицата спестяваме определена сума, ползваме застрахователна защита, а накрая получаваме сумата, която сме инвестирали със съответната доходност по нея.

istock
istock

Освен че застраховките "Живот" осигуряват защита при събитие, свързано с нашия живот и здраве, тези продукти дават възможност да спестяваме и инвестираме за продължителен период от време и да финансираме дългосрочните си житейски цели. Важно предимство на този тип застраховки, отбелязва Ангелов, е че покриват два основни риска:

- загуба на живот в резултат на злополука или заболяване - рисков компонент;
- преживяване или достигане на определена възраст - спестовен/инвестиционен компонент.

Какво означава "риск от преживяване"?

Терминът "риск от преживяване" за мнозина може да звучи неясно и дори странно. В същността си той означава, че застрахователят поема отговорността в края на срока да изплати на застрахованото лице определена сума, съгласно условията на полицата.


Кои са новите тенденции в застраховането

Каква минимална сума е разумно да заделяме, за да се натрупа разумна сума след 5 - 10 - 15 - 18 години?

Когато обмисляме закупуването на инвестиционна или спестовна застраховка "Живот" трябва да отчитаме дългосрочния им характер - те се сключват за срок от 5 до 25 или повече години. Това означава, че трябва добре да преценим какъв размер на премийна вноска може да си позволим с оглед на бюджета и да имаме готовност да заделяме тези средства редовно през целия период на полицата. Също толкова важно е добре да планираме срока на полицата с оглед на целта, която искаме да постигнем - например, да осигурим средства за образование на детето или средства за късните години.

istock
istock

При повечето застраховки като "Каско", имуществени и други, периодичността на вноските не се отразява върху същността на продукта. Но при инвестиционните застраховки "Живот" начинът, по който се заплаща премията, има голямо значение и на практика е фактор за формиране на различни животозастрахователни продукти. На пазара се предлагат продукти с периодично или еднократно плащане на премийните вноски, като това често се отразява върху формирането на застрахователните плащания.

Може ли да спестим пари със застраховка

Ето някои примери:

При застраховките "Живот" с еднократно първоначално плащане на пълната застрахователна сума от 10 000 лв. в случай на фатално събитие вашите наследници ще получат 10 000 лв. Има и продукти, при които се застраховате за 10 000 лв. и плащате периодична премия, като при фатално събитие вашите наследници ще получат обезщетение в размер на платените до момента премии и начислената доходност.

Колко ще плащаме за застраховката е пряко свързано с инвестиционните ни цели и възможности. Разбира се, значение има също възрастта, здравословното състояние и други фактори. Ако целта ни е да подсигурим по-високо застрахователно плащане по основните рискове, включително и риска от преживяване, то и застрахователна сума ще е по-висока, а оттам и премийната вноска. Няма как, например, да искаме да сключим полица за срок от 10 години, за застрахователна сума от 100 000 лв., а да плащаме премия от 50 лв. на месец.

istock
istock

Има ли минимална възраст, на която трябва да е детето, за да се ползват съответните продукти? Има ли други задължителни условия?

Застраховката може да бъде сключена още в деня на раждане на детето като по този начин ще има достатъчно време за натрупване на достатъчно средства и доходност до срока на застраховката. Условието е на падеж на застраховката детето да бъде на възраст между 18 и 25 години.

Кои застраховки привличат есе повече интереса на българина

Основно изискване при сключване на застраховки "Живот" е деклариране на здравословното състояние на застрахованото лице. В зависимост от декларираните обстоятелства и размера на застрахователната сума е възможно да бъдат назначени допълнителни медицински изследвания с цел удостоверяване, оценка на риска и потвърждение за предоставяне на застрахователно покритие.

Застраховката "Живот" има различни субекти, особено когато полицата се отнася и до малките членове в семейството. Ангелов обясня каква е разликата между тях:

- Договорител или Застраховащ - това е лицето, което сключва застраховката със Застрахователя и е страна по застрахователния договор. Застраховащият може да бъде и застрахован и/или ползващо се лице. В конкретния пример Застраховащ може да бъде всеки един от двамата родители;
- Застрахован (застраховано лице) - може да бъде физическото лице, чийто живот, трудоспособност, здраве и/или имуществени вреди са застраховани. Най-често се застраховат родителите, което от рискова гледна точка е по-рационалният вариант. Това е така, защото основната логика при застраховането е да се осигури финансова защита при настъпване на събитие с основния източник на доход в семейството;
- Ползващо лице - това е лицето, което има право да получи суми и обезщетения по застраховката. Разглеждайки вариант, при който са застраховани родителите, то ползващото лице при настъпване на застрахователно събитие ще бъде детето.

istock
istock

Кой обаче управлява средствата, ако:

- Родителите се разведат или нямат брак?

Застраховащият е един от двамата родители. При липса на брак или развод, родителят, който е в ролята на Застраховащ по полицата, продължава да се разпорежда с полицата до нейния падеж/

Даваме до 50 лева за застраховка „Живот“

- Един от двамата родители се установи трайно в чужбина?

При трайно установяване в чужбина Застраховащият следва да посочи друго лице, което ще се разпорежда с полицата. Подписва се добавък към застрахователната полица за промяна на Застраховащия;

- Застраховащият родител почине?

При смърт на Застрахования, настъпила през срока на застраховката, на ползващото се лице (детето) се изплаща фиксирана застрахователна сума, която е посочена в полицата, като следващите вноски до падеж се поемат от Застрахователя. Така детето ще получат фиксирана сума при настъпване на неблагоприятната житейска ситуация в семейството и на падежа на застраховката (при навършване от 18 до 25 години) ще разполага със средства за образование или покриване на други разходи.

istock
istock

Ако Застраховащият е различен от Застрахованото лице. При смърт на Застраховащия, ако не е договорено друго, всеки, който има правен интерес, може да замести Застраховащия след писмено съгласие на законните му наследници. Ако Застраховащият не бъде заместен, застраховката се прекратява и откупната стойност се изплаща на законните му наследници;

Основното, за което следва да се внимава при сключване на застраховки е правилното определяне на отделните субекти в полицата, за да има максимална полза от полицата.

Интересът към инвестиционните и спестовните животозастраховки се повишава

Частен съдебен изпълнител може ли да блокира средствата на детето?

Вземанията по застраховките "Живот" са защитени от принудително изпълнение. Това означава, че ако заради задължения към кредитори, към нас е заведена процедура за принудително изпълнение, съдебният изпълнител не може да наложи запор върху вземанията по застраховката "Живот".

istock
istock

В допълнение на това притежателите на застраховки "Живот" са защитени при несъстоятелност на застраховател. Това означава, че вземанията по застраховки "Живот" на едно лице са гарантирани до 196 000 лв. в случай на фалит на застраховател. Институцията, която подсигурява този механизъм, е Гаранционният фонд, чрез управлявания от него "Обезпечителен фонд".

Управлението на средствата зависи от типа застраховка, уточнява Ангелов. Затова трябва да се прецени още преди сключване на полицата:

- Спестовни (класически) застраховки "Живот", при които спестяванията ни се управляват от застрахователя, в съответствие с инвестиционната му политика. Тук трябва да отбележим, че се прилагат стриктни законови изисквания по отношение на инвестициите на застрахователите и гаранциите, които те трябва да осигурят. В края на периода на полицата, в общия случай, се изплаща гарантирана застрахователна сума плюс натрупаната доходност.

- Инвестиционни застраховки "Живот", при които спестяванията ни се управляват в съответствие с нашия инвестиционен избор.

При сключване на инвестиционна застраховка "Живот" ние имаме възможност да изберем къде да се инвестират средствата от премийните ни вноски, разбира се, при определени условия. Ние избираме в кой или кои инвестиционни фондове, предложени от застрахователя, да се насочат парите ни. Предимството в случая е, че чрез застрахователя имаме достъп до фондове, които са за големи, институционални инвеститори със съответните по-изгодни условия, спрямо директно инвестиране в тях като физически лица.

istock
istock

Какви са дължимите такси по застраховката?

Информация за всички такси и техния размер може да бъде открита в специално разработените информационни документи по застраховката. Там се намира и подробна информация за тяхното влияние върху доходността. Прилагането, размерът на таксите и тяхното влияние върху възвращаемостта за клиента се следят от Комисията за финансов надзор и отговарят на международните директиви за разработване и разпространение на застрахователни продукти.

Хората могат да спестяват за пенсия със застраховка

Трите най-често прилагани такси по застраховка "Живот" са:

- Административна такса - представлява разходите, свързани с администрирането на застраховката и управлението на фондовете. Тези разходи се покриват периодично или при всяка преоценка на фондовете чрез намаляване стойността на инвестиционните фондове с посочената в полицата административна такса;
- Входяща такса - прилага се върху всяка премийна вноска и служи за покриване на рисковото покритие по застраховката;
- Такса за предсрочен откуп - удържа се от стойността на личната сметка при предсрочно прекратяване на застраховката.

istock
istock

Може ли лихвата, която се натрупва, да компенсира нарастващата инфлация?

При спестовните (класически) застраховки "Живот" проблемът е, че през последните години доходността е много ниска, близо до нула. Затова хората се насочват към други алтернативи като инвестиционните застраховки "Живот", които имат потенциал за по-висока доходност. При тях може да се възползваме от възможността да влагаме средства в инвестиционни фондове, опериращи на различни финансови пазари и работещи с различни финансови инструменти като акции, облигации, държавни ценни книжа, депозити и др. Целта е да накараме "парите ни да работят за нас" и да постигнем по-висока доходност в дългосрочен план, която да надхвърли и компенсира нарастващата инфлация. Но трябва да сме наясно, че ние самите носим инвестиционния риск, т.е. при инвестиционните застраховки "Живот" застрахователят не дава гаранции за определена доходност или за запазване на размера на вложените средства.

Все повече родители откриват сметка с дебитна карта на децата си

Нека подчертаем - информираността е в основата на разумния избор!

Важно е да сме наясно от една страна със собствената си нагласа към поемане на риск, а от друга - как работят финансовите пазари и инвестиционните фондове, какви са основните финансови инструменти, техните специфики и рискове. Задължително трябва да се запознаем в детайли с предварителната информация, която се предоставя от застрахователите - общи условия и основен информационен документ. В последния се съдържа информация относно прогнозното ниво на инвестиционен риск по дадения продукт, възможната възвращаемост, представена като три различни сценарии (негативен, реалистичен, оптимистичен), относимите разходи. Тези данни могат да ни послужат като ориентир по отношение на застрахователното плащане в края на периода на полицата.

Каква сума е нужна да се заделя месечно, за да осигурим финансово висшето образование на детето? А ако искаме да покрием обучение в чужбина?

Повечето застрахователи на пазара са разработили специални дигитални калкулатори, които целят да ни помогнат при взимане на правилно решение за избор на продукт и неговите характеристики.

Затова Ангелов съветва да преминем през следната последователност от стъпки, за да определим стратегията ни за постигане на финансовата цел.

istock
istock

- Какъв е приблизителният разход за финансиране на образование към днешна дата?

Това е строго индивидуално и зависи дали ще се ползва квартира, транспорт, такса за университет, храна, разчита ли се на частична стипендия и др.

- Колко години има до целта или определяне на инвестиционния хоризонт?

Например, ако в момента детето е на 5 години и очакваме да запише висше образование на 19, то хоризонтът ни е 14 години.

- Колко спестявания може да отделим към момента и колко може да отделяме регулярно - месечно или годишно?

Основната идея на този подход се основава на правилото, че един лев днес е повече от един лев утре. Ако днес изчислим, че ще са ни необходими Х лева за финансиране на образованието на детето ни, то очакванията са реализираната допълнителна доходност по застраховката да си „свърши работата" и да възпрепятства негативния ефект от инфлационните процеси;

Настоящият материал е с информационен характер и не съдържа инвестиционен съвет или пряка или непряка препоръка за покупка или продажба на един или повече финансови инструменти. Предоставената информация не представлява резултат от проведено регулирано пазарно проучване и не може да се счита за достатъчна за определяне на текущата или бъдеща стойност на конкретен финансов инструмент или пазарен индикатор.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg