През 2023 г. растежът на вземанията от предприятия и от домакинства ще се забави. Влияние за това развитие ще окажат забавянето на икономическия растеж, очакваното повишаване на лихвените проценти по кредитите в резултат на преноса на паричната политика на ЕЦБ. По-голямо влияние за забавянето се очаква да има по линия на по-слабо нарастване на жилищните кредити, като се очаква охлаждане на пазара на недвижими имоти. Това се казва в есенната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите.

Потребителските кредити ще запазят относително по-стабилен темп, предвид очаквания по-висок растеж на частното потребление и положителен реален ръст на компенсациите на наетите през годината.

През периода 2024–2025 г. вземанията от домакинства ще продължат да нарастват с относително висок, но забавящ се темп, който в края на 2025 г. ще достигне 7.9%. Общо вземанията от частния сектор ще нараснат с 6.7%.

Относно заплатите от финансовото министерство очакват през 2022 г. номиналният растеж на компенсацията на един нает да  е 15%. Нарастването на заплатите в частния сектор ще има водещо влияние за икономиката, в съответствие с отчетените развития през първото полугодие на 2022 г. През 2023 г. номиналният растеж на компенсацията на един нает се очаква да бъде по-нисък спрямо предходната година, в резултат от очакваното отслабване на инфлационните процеси, и ограничаването на икономическата активност в страната, както и планираното по-слабо увеличение на разходите за труд в публичния сектор. Така през 2023 г. нарастването на номиналните заплати ще се забави до 9.9%, но ще остане силно в исторически план.

Предвижда се частично възстановяване на ръста  на реалната компенсация на един нает и едва през 2024-2025 г. динамиката на реалните доходи от труд да се доближи до темповете наблюдавани в периода преди 2021 г. В номинално изражение, растежът на компенсацията на един нает е оценен на 8.7% през 2024 г. и 7.5% през 2025 г.

Съществуват редица рискове пред макроикономическата прогноза поради високата несигурност в глобален план и най-вече геополитическата ситуация около войната в Украйна, предупреждават експертите от министерството. Съществен риск представлява евентуално допълнително ограничаване на вноса на енергийни суровини от Руската федерация в ЕС и България, и невъзможност за бърза замяна с доставки от други страни. В случай че повишението на лихвените проценти не доведе до понижение на инфлацията до желаните нива, това може да формира представата, че водещите централни банки не могат да се справят с покачването на цените и би формирало самоподхранващи се очаквания за задържане на инфлацията над официално обявените цели в средносрочен период.

istock
istock

През второто полугодие се прогнозира растежът да се забави и за цялата година да бъде 2.9%. Влошеното външно търсене ще ограничи нарастването на износа през 2023 г., а растежът на БВП ще се забави до 1.6%.

Базов бюджет предлага Министерството на финансите

В сравнение с пролетната прогноза, ръстът в заетостта за 2022 г. е съществено намален до 0.9%, поради значително по-малкия брой украински бежанци, които се интегрираха на българския трудов пазар. През 2023 г. се прогнозира заетостта да продължи да нараства, но с по-нисък темп, 0.4%, което ще се дължи на забавянето на икономическия растеж. Коефициентът на безработица за 2022 г. се очаква да бъде 4.6%, а през периода 2023–2025 г. да следва тенденция на намаление и да достигне 4.2%.

Предвид потенциалните рискове пред прогнозата министерството е изготвило и алтернативен макроикономически сценарий. Той разглежда вариант на по-високо повишение на цените на някои международно търгувани стоки и по-неблагоприятна динамика на външното търсене спрямо базовия сценарий. В резултат от направената симулация и използваните допускания, инфлацията в страната ще бъде по-висока спрямо базовия сценарий средно с 1.1 пр.п. в периода 2022–2024 г.

istock
istock

Растежът на БВП ще бъде по-нисък през целия прогнозен период, съответно с 0.3 пр.п. през 2022 г. и с 1.3 пр.п. през 2023 г., след което негативният ефект върху растежа постепенно ще започне да намалява. Нивото на БВП по постоянни цени в алтернативния сценарий ще остане трайно под това в базовия до края на прогнозния период.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg