Здравословното състояние на работещите трябва да бъде водещ фактор в организацията на работното място, изпълнението на служебните ангажименти, както и придвижването от дома до работа и обратно.

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е не само морално, но и законово задължение на работодателите, което е ясно разписано в нормативните уредби. Там е записано също, че разходите за осигуряване на здравословните условия на труда са изцяло за сметка на работодателите.


Обезщетение на работник при бедствие

Не са рядкост случаите, в които се злоупотребява с незнанието на работещите и те биват поставяни в ситуацията, да работят в изключително лоши условия труд, които често са опасни не само за здравето, но и за живота на хората. В практика се наблюдават и своеобразни „удръжки“ от работни заплати за да бъдат закупувани всякакви видове консумативи за осигуряването на добри битови условия в работната среда, което е изключително некоректно и незаконосъобразно.

istock
istock

България е една от страните в Европейския съюз, в която процентът на заболеваемостта на населението е един от най-високите. Това се дължи на много комплексни фактори, включително и неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

По Конституция България е социална държава, съответно и законите в страната ни имат социална насоченост, което означава, че можем да намерим отговорите, относно взаимоотношенията между работник и работодател в случаите на общо заболяване и трудова злополука. Тези взаимоотношения се регулират, като трета страна в тях са редица институции и експертни комисии, мнението на които е отправна точка за приложението на законите.

Кои са условията за обезщетение на работник или служител при трудоустрояване вследствие на общо заболяване, трудова злополука или професионална болест, отговаря Тодор Капитанов.

Обезщетение на работник при командировка

Кодексът на труда регламентира случаите, при които е необходимо трудоустрояване на работници или служители. Трудоустрояването се извършва по предписание на здравните органи. В 7-дневен срок от получаване на предписанието работодателят е задължен да премести работника на подходяща работа. При неизпълнение на това задължение работодателят дължи на работника или служителя обезщетение по чл. 217 от Кодекса на труда.

istock
istock

Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя от деня, в който работодателят е получил предписанието за трудоустрояване, до деня на неговото изпълнение.

Работник или служител, който без уважителни причини откаже да приеме работата, на която се трудоустроява, няма право на това обезщетение.

Трудоустрояване вследствие на общо заболяване, трудова злополука или професионална болест.

Ако работник или служител поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща или същата работа при облекчени условия, той се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи.

С колко ще се повиши обезщетението за безработица

С предписанието се определя характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването. Необходимостта от преместване на работника или служителя на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя - да не го допуска до тази работа.

Лекуващият лекар може да трудоустроява с болничен лист до един месец в една календарна година, а ЛКК - с болничен лист до две години, но за не повече от шест месеца еднократно.

istock
istock

При необходимост от продължаване на трудоустрояването на всеки шест месеца се прави контролен преглед от ЛКК, която ако е необходимо, издава нов болничен лист. След изтичане на двете години осигуреният се насочва за освидетелстване от ТЕЛК. Ако ТЕЛК установи, че здравословното състояние на лицето не е довело до трайна неработоспособност и се налага то да продължи да работи при облекчени условия, ТЕЛК прави предписание трудоустрояването да се продължи от ЛКК.

Справка:

чл. 217 от Кодекса на труда

чл. 317 от Кодекса на труда

чл. 314 от Кодекса на труда

чл. 25 от НМЕ и чл. 1 от Наредбата за трудоустрояване

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg