Капиталовият пазар свързва идеите на предприемачите с капиталите на хората, които искат да инвестират. Той осигурява движението на капитали между отделните икономически субекти, като способства за финансиране на ик­­­ономиката и създава възможности за инвестиране на свободните средства на населението чрез осъществяването на сделки с ценни книжа.

Структурата на българския капиталов пазар съответства на установената в света. Законът за публично предлагане на ценни книжа регламентира свързаните с пазара институции – Комисията по финансов надзор, фондовата борса, Централния депозитар, Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, инвестиционните дружества, инвестиционните посредници, брокерите и инвеститорите – и регулира дейността им.

Какви закони за защита на правата на потребителите съществуват

На фондовата борса се купуват и продават ценни книжа, там се срещат търсенето и предлагането, което формира стойността на ценните книжа. Връзката между продавачи и купувачи не е пряка, а се осъществява чрез инвестиционни посредници. Конкретните сделки се сключват от физически лица, наречени борсови посредници (брокери). Информация за сделките се дава в Централния депозитар, където се регистрира всяка извършена сделка и се прехвърля собствеността върху ценните книжа. А Комисията по финансов надзор контролира дейността на всички участници на пазара.

istock
istock

Какво представляват ценните книжа?

Ценните книжа са документ за извършена инвестиция. Те отразяват правата на притежателя им спрямо техния издател (емитент). Основните видове ценни книжа са акциите и облигациите. Основната разлика между тях е, че акции изразяват отношения на собственост, облигациите – отношения на дълг, т.е. между заемодател и заемополучател.

Акцията представлява част от капитала на акционерното дружество. Когато закупите акции от дадено акционерно дружество, вие ставате съсобственик на една малка част от дружество и всичко, което то притежава (или дължи). Едновременно с това, като акционер, имате и определени права, като право на участие в общото събрание на акционерите и при разпределение на печалбата под формата на дивиденти, право да получавате информация за дейността на дружеството, право на ликвидационен дял.

Къде инвестират спестяванията си банкерите

Облигацията е документ за заем на парични средства, който сте предоставили при предварително определени условия като лихва и срок на заема. Облигациите биват частни (корпоративни), общински и държавни.

- Корпоративните облигации се издават от дружества. Като притежател на такива облигации, вие нямате право да участвате, например, в разпределението на печалбата на дружество, но имате гаранция за изплащането на лихвата и главницата в определения срок.

istock
istock

- Общинските облигации се издават от общините, като средствата, получени по този начин, най-често се използват за реализиране на проекти, свързани с благоустройство на съответната община.

- Държавните ценни книжа са вид облигации, издадени и гарантирани от държавата. Те са нискорискови, но обикновено носят и относително по-ниска доходност.

Как се печели от инвестицията в ценни книжа?

Инвестицията в ценни книжа, както и всяка друга инвестиция, се прави с цел печалба в краткосрочен или дългосрочен план. Основните начини за реализиране на печалба при акциите са дивидентът и капиталовата печалба.

Как и къде да инвестираме спестяванията си в криза

Дивидентът е част от печалбата на дружеството, разпределена на толкова равни части, колкото са акциите в капитала на дружеството. Дали дружеството ще разпределя дивидент и какъв е неговият размер се решава от Общото събрание на акционерите и зависи както от финансовото състояние на дружеството, така и от намеренията за извършаване на инвестиции.

Капиталова печалба представлява положителната разлика в цената, на която сте придобили дадени ценни книжа, и цената, на която ги продадете. В България дивидентите се облагат със 7% данък при първоизточника, а капиталовата печалба от търговия с акции на публични дружества е необлагаема. При облигациите печелите основно от лихвата, която е определена по облигационния заем.

istock
istock

Рискова ли е покупката на ценни книжа?

Всяка инвестиция, включително и тази в ценни книжа, има елемент на риск. Рискът при инвестициите в ценни книжа е свързан с множество фактори – състояние и развитие на дружеството, в което сте инвестирали, състояние на определен сектор от икономиката, състояние на капиталовия пазар, състояние на икономиката като цяло и т.н.

Шепа хора ще спечелят от изкупуването на „спящите акции“

Съществува връзка между печалбата и риска. Правилото обичайно е: нисък риск – ниска печалба, висок риск – висока печалба. Няма как да очаквате да получите висока печалба при минимален риск. Също така не се доверявайте на обещания за богатство, което ще получите срещу скромна инвестиция без никакъв риск.

За начинаещите инвеститори е препоръчително да се запознаят с основите понятия, механизмите и участниците на капиталовия пазар, както и да потърсят съвет и помощ от професионалисти.

Какви са рисковете при инвестиране в акции?

При инвестирането винаги има рисков елемент и инвестицията в акции не прави изключение. Рискът тук е свързан с възможна загуба на част от вложените средства. Като притежател на акции, вие можете да спечелите много, но можете и да загубите, ако продадете акциите си на по-ниска цена от тази, на която сте ги закупили.

istock
istock


Възможно е също дружеството, в което сте инвестирали, да не разпределя дивиденти, което обаче не означава, че губите. Ако дейността на дружеството е успешна и се инвестира в перспективни проекти, обикновено означава, че в бъдеще може да се очаква висока печалба и съответно – разпределение на високи дивиденти. Освен това, цената на акциите на добре развиващото се дружество се повишава и така печелите от ценовата разлика, дори и да не бъдат разпределяни дивиденти.

Как да си осигуря ранно пенсиониране, без да разчитам на държавната пенсионна система

Има ли риск при инвестицията в облигации?

В случай че при издателя на облигации възникнат финансови затруднения, това може да се отрази на възможността му да обслужва облигационния заем, и например да забави, намали или спре плащанията по лихвата и/или главницата.

В какви ценни книжа да инвестирате?

Преди да вземете решение да инвестирате в ценни книжа, трябва внимателно да прецените редица фактори като личната ви финансова ситуация, размера на сумата, която сте готови да вложите, бъдещите ви планове, степента на риск, която сте склонни да поемете.

istock
istock

Един от популярните съвети гласи, че при инвестирането не трябва да използвате средства, които ще ви потрябват в близко бъдеще. Ако сте начинаещ инвеститор, е добре да се запознаете с основните финансови термини и факти за капиталовия пазар. Можете да се обърнете и към инвестиционен консултант, който ще ви предложи професионални съвети.

При избора на инвестиция е добре да знаете, че от основно значение е „качеството“ на емитента, т.е. издателят на ценните книжа – акции или облигации. Ако емитентът е стабилен, с добро финансово състояние и перспективи за развитие, то това обикновено е знак за стабилност и успех на инвестицията в издадени от него книжа.

Как да организирам финансите си по време на криза

Диверсифицирайте риска като „не слагате всички яйца в една кошница“. Може да се изненадате, но това е една от най-популярните фрази в света на капитала. А преведена на езика на финансистите, тя означава да не влагате всичките си средства само в един и същ вид ценни книжа или в ценни книжа на едно дружество, защото е прекалено рисковано.

По-разумният избор е да формирате т.нар. „портфейл“ от ценни книжа, като по този начин намалите риска от инвестицията. Именно този подход е заложен при създаването на колективните форми на инвестиране, като например договорните фондове.

istock
istock

Как се купуват и продават ценни книжа?

Вие не можете директно да търгувате на фондовата борса. За целта е необходимо да ползвате услугите на лицензиран инвестиционен посредник. Сделките на фондовата борса се извършват от брокери, които са служители на инвестиционните посредници. Брокерите също трябва да притежават лиценз за извършване на тази дейност. Преди да предприемете действия задължително се информирайте дали брокерът и дружеството, към което сте се обърнали, имат съответните лицензи.

Инвестиционен посредник е дружество с основен предмет на дейност покупка и продажба на ценни книжа. Банките също могат да изпълняват ролята на инвестиционни посредници. За своите услуги инвестиционният посредник получава комисиона.

Критериите за оценка на посредниците могат да бъдат: разходи за комисионни (твърда сума на сделка и процент от стойността на сделката); разположение спрямо местоживеенето ви; главен офис на посредника ли е или клон; голям посредник ли е или малък; известен ли е като посредник на дребни инвеститори или се занимава приоритетно с големи клиенти.

След като изберете инвестиционен посредник, трябва да сключите договор за услуга с него. Обикновено инвестиционните посредници предлагат на клиентите стандартен договор. При желание вие можете да предложите промени по него.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg