Съгласно Кодекса на труда работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективен трудов договор, уточнява Тодор Капитанов, експерт по трудово право. 

Няма пречка при напускане или преминаване на друга работа, когато работникът желае да задържи облеклото, работодателят да определи условията, при които това може да стане – включително и чрез заплащане на остатъчна стойност на облеклото до изтичане на срока на износване.

Мобилно приложение помага на търсещи работа и работодатели

При всички случаи задължението на работника е да връща работното облекло и работодателят не може да изисква работещият да го задържи и да изплаща остатъчната му стойност.
 

istock
istock

Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (НБРУО) регламентира реда, начина и условията за предоставяне на безплатно работно и униформено облекло от работодателите на работниците и служителите.

В съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място и след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд работодателят определя:


Колко получава тракторист в Полша

- работните места и видовете работа, за които се осигурява работно и/или униформено облекло;

- работниците и служителите, които имат право на такова;

- вида, характеристиките и отличителните знаци
на облеклото;

- срока за износване то му;

- условията за ползване, включително почистването на работното и/или униформеното облекло.

istock
istock

Съгласно НБРУО срокът на износване на работното и/или униформеното облекло започва да тече от деня на предоставянето му на работника или служителя.

Наредбата въвежда задължение за работника или служителя да връща на работодателя предоставеното му работно и/или униформено облекло при прекратяване на трудовото правоотношение.


Как да си продуктивен, ако работиш от вкъщи

Съгласно същата наредба разпоредба работникът или служителят може да задържи облеклото при условия, определени от работодателя.

Справка:

Член 14, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg